Konkurz Rapid Life sa čoskoro začne. Čo to znamená pre klientov?27.novembra podala nútená správkyňa košickej poisťovne Rapid Life Irena Sopková návrh na začatie konkurzného konania. Návrh obsahuje vyše 15-tisíc strán.

Súd by mal konkurz vyhlásiť v priebehu 15 až 20 dní, čo znamená, že ak klienti chcú mať nádej na vrátenie aspoň časti peňazí, ktoré do poisťovne investovali, mali by sa zapojiť do konkurzného konania počas 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

O zastupovanie v konkurznom konaní môže klient požiadať aj Spotrebiteľské Centrum, ak v minulosti uzatvoril poistnú zmluvu so spoločnosťou Prvá Česko-Slovenská poisťovňa alebo Rapid life životná poisťovňa a.s., a čaká na vyplatenie. Podmienkou je doručenie splnomocnenia s overeným podpisom a podieľanie sa na nákladoch organizácie, ktoré jej vzniknú so zastupovaním poškodeného.

Podľa Miroslava Antoňáka zo Spotrebiteľského Centra, klienti, ktorí majú v rukách zmluvy, prípadne rozsudky súdov, si musia uplatniť svoje pohľadávky v konkurze. Nárok, ktorý si neuplatnia, zanikne. Upozorňuje, že pohľadávka musí byť predložená konkurznému správcovi na predpísanom tlačive. Antoňák zároveň odhaduje, že konkurz môže v tomto prípade trvať aj päť rokov.

Ďalšie aktuality