Riešite poistnú udalosť v Astre? NBS radí, s čím sa treba vysporiadať.Do konca novembra musí Astra poisťovňa umožniť klientom ukončiť poistné vzťahy dohodou. Ako prezrádza hovorkyňa NBS Martina Solčányiová, poisťovňa nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy, ani dojednávať nové pripoistenia k zmluvám.

Predčasom ste na vašom webe ako Národná banka Slovenska (NBS) informovali o tom, že na Astra poisťovňu bola uvalená nútená správa. Máte aj ďalšie informácie?

Informujeme bez zbytočného odkladu na webe o všetkých nových skutočnostiach, ktoré sa dozvieme o činnosti rumunskej spoločnosti OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A. a ktoré sa týkajú klientov jej tuzemskej pobočky. Získavame tiež informácie o aktuálnej situácii v tejto rumunskej spoločnosti od partnerského orgánu dohľadu v Rumunsku.

Je možné hneď pri prvých „príznakoch“ o nahnutej situácii v poisťovni informovať súčasných i budúcich klientov?

Už v minulosti sme informovali klientov ASTRA pobočky, že Národná banka Slovenska nie je dohliadacím orgánom nad činnosťou pobočky poisťovne iného členského štátu. Za dohľad takejto poisťovne zodpovedá domovský orgán v členskom štáte, ktorý vydal povolenie na výkon činnosti. V prípade tuzemskej pobočky ASTRA je orgánom dohľadu rumunský Úrad pre dohľad nad finančným trhom. NBS vždy vychádzala z informácii poskytnutých týmto rumunským úradom.

V akom štádiu momentálne funguje Astra na Slovensku?

Na základe Rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom (č. 2034/27.08.2015), bolo spoločnosti SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A, odobraté povolenie na jej činnosť. ASTRA pobočka nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy, ani dojednávať nové pripoistenia k existujúcim zmluvám.Ste klientom Astra poisťovne? Týmto sa riaďte


Ak ste poistnú zmluvu uzatvorili pred 31. augustom 2015
 • Všetky poistné zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred 31. augustom 2015, ostávajú v platnosti aj po tomto dátume. V dôsledku odobratia povolenia na činnosť spoločnosti ASTRA ich platnosť nezanikla.
Obvyklé možnosti ukončenia platnosti poistnej zmluvy
 • V prípade poistnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú, platnosť zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.
 • Ak bola poistná zmluva uzatvorená na neurčito, je možné postupovať podľa paragrafu 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Bežne dojednané poistné zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.
 • Pokiaľ je to dohodnuté v poistnej zmluve alebo upravené v poistných podmienkach, možno postupovať aj podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.
 • Platnosť poistnej zmluvy možno ukončiť v súlade s paragrafom 516 zákona Občianskeho zákonníka dohodou oboch zmluvných strán k dohodnutému termínu.
 • Ak chcete ukončiť poistnú zmluvu aj iným spôsobom, musí byť táto možnosť osobitne dojednaná v poistnej zmluve alebo upravená v poistných podmienkach.
 • Keď chcete ukončiť poistnú zmluvu pre oblasť povinného zmluvného poistenia, máte povinnosť uzatvoriť novú zmluvu s inou poisťovňou, a to so začiatkom poistenia odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti pôvodnej zmluvy.


Nároky vyplývajúce z poistných zmlúv


Poistné udalosti nahlásené ASTRE pred 31. augustom
 • V súlade s rumunským zákonom č. 136/1995 o poistení a zaistení v Rumunsku budú záväzky z poistných zmlúv hradené z Garančného fondu zriadeného v Rumunsku v rozsahu ustanovenom uvedeným rumunským zákonom.
 • Spoločnosť ASTRA postúpi všetky nahlásené poistné udalosti Garančnému fondu v Rumunsku.


Poistné udalosti nahlásené ASTRE 31. augusta 2015 a neskôr (či udalosti doposiaľ nenahlásené)
 • Aj v týchto prípadoch budú v súlade s rumunským zákonom č. 136/1995 o poistení a zaistení v Rumunsku záväzky z poistných zmlúv hradené z Garančného fondu zriadeného v Rumunsku.
 • Klienti ASTRA poisťovne si svoje nároky voči poisťovateľovi môžu uplatniť priamo cez Garančný fond v Rumunsku.
 • Formulár žiadosti na uplatnenie nároku voči poisťovateľovi nemusí byť vyplnený v rumunskom jazyku, máte právo komunikovať v slovenčine, avšak v hlavičke listu, či v predmete emailu uveďte príslušný rumunský ekvivalent. Pri žiadosti o uplatnenie nároku text „Cerere de admitere creantei" a v prípade popisu škodovej udalosti text „Observatii referitoare la Crean“.
 • Pri poistných udalostiach z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, si môžete uplatniť svoje nároky cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Zdroj: NBS