Povinné informácie zo zákona

INFORMÁCIE PRE KLIENTA A POTENCIÁLNEHO KLIENTA

(informácie pre potenciálneho klienta a klienta tvoria neoddeliteľnú prílohu záznamu o potrebách a požiadavkách potenciálneho klienta alebo klienta podľa zákona č. 186/2009 Z.z. finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (v texte ďalej aj „zákon" alebo „ZSFP“)
označenie sprostredkovateľa finančnej službySamostatný finančný agent
Obchodné meno:x-poistenie, s.r.o.
Sídlo:Budovateľská č. 63, PSČ: 080 01, Prešov
Právní forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:47 428 961
Registrácia v príslušnom registri:Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 29264/P
Štatutárny orgán:Ing. Peter Podhajecký, konateľ spoločnosti
Identifikácia v registri NBS:182802
Telefónny kontakt:
Meno kontaktnej osoby:
+421948145886
Ľuboslav Scharinger
Elektronický kontakt:info@x-poistenie.sk
Predmet podnikania:kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
Kontrolný a gesčný orgán:Národná banka Slovenska
Adresa ústredia:
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

1. Výkon finančného sprostredkovania

Samostatný finančný agent (v texte ďalej aj „SFA“) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradnej písomnej zmluvy s viacerými poisťovňami. Zoznam poisťovní, s ktorými je SFA v zmluvnou, či obdobnom právnom vzťahu je uvedený na internetovej stránke www.x-poistenie.sk. Uvedený zoznam je oprávnený SFA poskytnúť oprávnenej osobe na základe jej písomnej žiadosti adresovanej do sídla SFA a to vo forme písomnej alebo elektronickej a to len v prípade ak bude uvedená písomná žiadosť obsahovať adresu, na ktorú má byť tento zoznam zaslaný.

2. Vyhlásenie samostatného finančného agenta v zmysle § 33 ZSFP

Samostatný finančný agent vyhlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ako ani na hlasovacích právach osoby, s ktorou SFA uzatvoril zmluvu na základe § 6 zákona. Samostatný finančný agent rovnako vyhlasuje, že žiadna osoba, s ktorou SFA uzatvoril zmluvu na základe § 6 zákona, ani osoby ovládajúce túto osobu, nemajú kvalifikovanú účasť na základom imaní ani na hlasovacích právach SFA. Toto vyhlásenie vydáva v zmysle § 33 ods. 4 ZSFP.

3. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom

Klient, potenciálny klient alebo akákoľvek iná osoba dotknutá (v texte ďalej aj „oprávnená osoba“ a/alebo „sťažovateľ“) postupom SFA pri výkone finančného sprostredkovania má právo v prípade vzniku dôvodného podozrenia z porušenia zákonných ustanovení SFA pri výkone finančného sprostredkovania podať sťažnosť

 • ústne priamo SFA, o čom je tento povinný spísať záznam v dvoch rovnopisoch, každý opatrený podpisom SFA a sťažovateľa, pričom jeden rovnopis ostane sťažovateľovi,
 • písomne na adresu sídla SFA,
 • elektronickými prostriedkami na e-mail: info@x-poistenie.sk
Sťažnosť oprávnenej osoby musí obsahovať:
 • identifikačné údaje osoby sťažovateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska),
 • špecifikáciu produktu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka v rozsahu (označenie druhu, typu, základné informácie),
 • dôvody sťažnosti ,
 • všetky doklady zdôvodňujúce sťažnosť.

V prípade ak sťažnosť neobsahuje zhora uvedené údaje a/alebo prílohy, bude táto vyhodnotená ako neúplná a sťažovateľ bude vyzvaný SFA na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 3 kalendárne dni. Ak sťažovateľ aj po vyzvaní túto nedoplní alebo neodstráni vady sťažnosti, SFA túto odmietne ako nedôvodnú o čom náležite sťažovateľa vyrozumie.

Samostatný finančný agent je povinný začať riešiť príslušnú sťažnosť do 15 dní od doručenia a o výsledku šetrenia informovať klienta písomne alebo mailom do 30 dní od doručenia sťažnosti.

V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže klient podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.

4. Alternatívne možnosti riešenia sporov vzniknuvších zo sprostredkovania finančných služieb

V prípade vzniku sporu zo sprostredkovania finančnej služby sa môže oprávnená osoba mimosúdne dohodnúť na riešení vzniknutého sporu spôsobom podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov alebo podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Tým nie je dotknuté ústavné právo oprávnenej osoby na domáhania sa ochrany svojich práv a právom chránených záujmov na všeobecnom súde podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok..

5. Výšky poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovaním finančnej služby

Uzatvorením zmluvy vzniká klientovi povinnosť na platenie peňažného plnenia, na ktoré sa tento v zmluve zaviazal, a to v dohodnutej výške a v dobe splatnosti.

S uzavretím zmluvy a riadnym zaplatením prvej splátky peňažného plnenia vzniká SFA nárok na odplatu (napr. poskytnutie peňažného plnenia). Odplatou samostatného finančného agenta je v zmysle ZSFP finančná odmena od finančnej inštitúcie - provízia finančného agenta, ktorá je určená v zmluvách o sprostredkovaní alebo obchodnom zastúpení medzi SFA a jednotlivými finančnými inštitúciami.

Klient, ktorému SFA sprostredkoval finančnú službu má právo písomne požiadať SFA o informácie týkajúce sa,

 • výšky odmeny za sprostredkovanie jej poistenia :
 • o neuhrádzaní SFA ani jej zmluvným partnerom žiadnu odplatu za službu,
 • neplatení SFA žiadnych poplatkov, výdavkov, či daní.

6. Informácie o zmluve o poskytnutí finančnej služby

Zmluvou o poskytnutí finančnej služby je dvojstranný právny úkon medzi klientom a finančnou inštitúciou predmetom úpravy ktorej je poskytnutie finančnej služby klientovi, najmä poistná zmluva, zmluva o bežnom účte, úverová zmluva, účastnícka zmluva a zamestnávateľská zmluva.

Finančnou inštitúciou je najmä, nie však výlučne poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, alebo zaisťovňa, banka, pobočka zahraničnej banky, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť, osoba poskytujúca spotrebiteľské úvery, ktorej činnosť si nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska.

Právnymi následkami súvisiacimi s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby sú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, všeobecných poistných, či obchodných podmienok finančnej inštitúcie a ďalšími dokumentmi, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. S uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby vzniká klientovi

 • právo na poistné, či iné peňažné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, či za splnenia v zmluve uvedenej podmienky,
 • povinnosť platenia poistného a/alebo iného peňažného plnenia vo výške a v lehote dohodnutej v zmluve.

7. Ďalšie dôležité informácie súvisiace s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Úprava všetkých podstatných náležitostí zmluvy je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, príslušnej zmluve a poistných, či obchodných podmienkach finančných inštitúcií. Poistná zmluva obsahuje všetky podstatné informácie, najmä:

 • výšku poistnej sumy (pri poistení osôb výšku zaručenej poistnej sumy), limity poistného krytia;
 • výšku poistného, dátum jeho splatnosti, typ poistného (jednorazové alebo bežné poistné);
 • poistnú dobu a poistné obdobie;
 • informáciu o tom, či sa v poistnej zmluve dohodlo, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovne a zároveň akým spôsobom;
 • práva a povinnosti poisťovne, poistníka aj poisteného;
 • výšku odkupnej hodnoty (finančná hodnota, ktorú pri poistení osôb poisťovňa vyplatí poistenému v prípade predčasného ukončenia poistenia).

Uvedené obsahové náležitosti sa obdobne vzťahujú aj na zmluvu o poskytnutí inej finančnej služby, ako je poistenie. Poisťovňa je pri poskytovaní poistných produktov povinná dodržiavať všetky podmienky, ktoré stanovuje zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako tento zákon určuje spôsoby a možnosti ochrany pred zlyhaním poisťovne pri výkone jej činnosti. Orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou poisťovne, je NBS.

Tento dokument bol zverejnený na portáli www.x-poistenie.sk a je platný a účinný odo dňa zverejnenia 01.04.2015

PDF na stiahnutie TU

Informácie pre záujemcu o poskytnutie finančnej služby poskytnuté pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby

(nižšie uvedené informácie sú vyhotovené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v texte ďalej aj „Zákon č. 186/2009 Z.z." alebo „ZSFP“))
označenie sprostredkovateľa finančnej službySamostatný finančný agent
Obchodné meno:x-poistenie, s.r.o.
Sídlo:Budovateľská č. 63, PSČ: 080 01, Prešov
Právní forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:47 428 961
Registrácia v príslušnom registri:Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 29264/P
Štatutárny orgán:Ing. Peter Podhajecký, konateľ spoločnosti
Identifikácia v registri NBS:182802
Telefónny kontakt:
Meno kontaktnej osoby:
+421948145886
Ľuboslav Scharinger
Elektronický kontakt:info@x-poistenie.sk
Predmet podnikania:kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
Kontrolný a gesčný orgán:Národná banka Slovenska
Adresa ústredia:
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

1. Oprávnenie samostatného finančného agenta k výkonu činnosti podľa ZSFP a jeho registrácia

Obchodná spoločnosť x-poistenie s.r.o., so sídlom na ul. Budovateľská č. 63, Prešov, PSČ: 080 01, Slovenská republika, IČO: 47 428 961(v texte ďalej aj „samostatný finančný agent“ alebo „SFA“) je v zmysle ZSFP oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby, na výkon čoho ju oprávňuje povolenie Národnej banky Slovenska pod číslom ODT-13998/2013-1 zo dňa 13.01.2014

Obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. ako SFA je zapísaná v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 182802, ktorej zápis je možné overiť na www.nbs.sk.

2. Poučenie záujemcu o poskytnutie finančnej služby o spracovaní jeho osobných údajov v zmysle § 10 ods. 1 ZSFP

Spracúvanie osobných údajov sa riadi príslušnými ustanoveniami a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZOOU“). Podľa ustanovenia §10 ods. 1 ZOOU osobné údaje záujemcu o poskytnutie finančnej služby je samostatný finančný agent oprávnený získavať a spracúvať na účely identifikácie záujemcu o poskytnutie finančnej služby, ako aj jeho zástupcu (v texte ďalej aj „dotknutá osoba“ a/alebo „klient“) na účely overovania uvedenej identifikácie, ako aj domáhania sa ochrany práv podriadeného finančného agenta a sprostredkovateľa poistenia voči dotknutej osobe.

Samostatný finančný agent je ďalej oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zo zmluvy, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a pri rokovaniach o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba neposkytne samostatnému finančnému agentovi osobné údaje v rozsahu, v akom o tieto finančný agent požiadal, finančné sprostredkovanie tejto nebude poskytnuté. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie záujemcu o poskytnutie finančnej služby ako aj jeho zástupcu, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči dotknutej osobe, na účely zdokumentovania svojej činnosti, na účely vykonávania dohľadu, kontroly a na plnenie úloh a povinností finančného agenta je samostatný finančný agent oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje klienta v rozsahu podľa § 31 ods. 1 ZSFP a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Samostatný finančný agent je oprávnený sprístupniť a poskytnúť na spracovanie údaje získané podľa tohto ZSFP len v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska. Samostatný finančný agent získava a spracúva osobné údaje riadne, profesionálne, v súlade so ZOOU. Osobné údaje klienta získané na základe zákona č. 186/2009 Z.z. je samostatný finančný agent oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie podľa osobitných predpisov

3. Osobitné práva klienta

Klient má osobitné právo na písomnú žiadosť adresovanú do sídla samostatného finančného agenta o likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a/alebo, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Klient má osobitné právo písomne namietať postup spracúvania osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v ZSFP. Klient môže uplatniť predchádzajúce osobitné práva aj osobne v sídle samostatného finančného agenta len v prípade ak vec neznesie odklad.

Klient má právo pri podozrení, že jeho osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak klient nežije, jeho práva podľa zákona na ochranu osobných údajov môže uplatniť blízka osoba. Ďalšie práva klienta sú uvedené v § 20 ZOOU.

4. Práva a povinnosti súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy

Podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej služby (v texte ďalej aj „zmluva“) oboma zmluvnými stranami sa táto stáva účinná a záväzná. Účinnosťou zmluvy vznikajú vzájomné práva a povinnosti klientovi a príslušnej finančnej inštitúcii. Tieto vyplývajú tak zo samotnej zmluvy ako aj z príslušných obchodných, či poistných podmienok, ako aj iných zmluvných dojednaní. Zmluva ako aj obchodné, či poistné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, z ktorých môže byť jednou zo základných povinnosti klienta - záväzok na finančné plnenie (napr. platenie poistného) počas dohodnutej doby. Klient a finančná inštitúcia sa v priebehu existencie zmluvného vzťahu založeného príslušnou zmluvou môžu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok, avšak len vo forme s spôsobom dohodnutým v tej-ktorej zmluve a/alebo príslušných všeobecných obchodných, či poistných podmienkach Na uzatvorenie zmluvy neexistuje právny nárok.

Právne následky uzatvorenia zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, príslušnej zmluvy, všeobecných poistných podmienok ako aj všeobecných obchodných podmienok.

5. Odporúčania a všeobecné poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky sú v zmysle § 788 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v texte ďalej aj „OZ“) neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, bez ktorých poistná zmluva nie je platná. Tieto pre Vás okrem iného jasne a zrozumiteľne definujú predmet poistenia, poistné pojmy, poistné vzťahy, poistnú udalosť, nárok na poistné plnenie, riziká, ktoré nie sú poistené alebo ktoré nemožno poistiť a pri ktorých nevzniká nárok na poistné plnenie (najčastejšie sú uvedené vo výlukách z poistenia). Dovoľujeme si Vám odporučiť náležite si prečítať všeobecné poistné podmienky (alternatív k všeobecným poistným podmienkam sú aj všeobecné obchodné podmienky) a osobitné poistné podmienky či zmluvné dojednania. V dohodnutých či už poistných alebo obchodných podmienkach s poskytovateľom poistenia si Vám dovoľujeme odporučiť venovať náležitú pozornosť najmä následkom plnenia finančných záväzkov zo strany klienta vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj predčasnému ukončeniu zmluvy, čo môže mať za následok uplatnenie peňažných sankcií voči klientovi alebo stratu nároku na dohodnuté poistné plnenie.

6. Poučenie o možnosti podania písomnej sťažnosti

Záujemca o poskytnutie finančnej služby má osobitné právo podať písomnú sťažnosť (v texte ďalej aj „sťažovateľ“) na postup samostatného finančného agenta, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi adresovanú príslušnému poskytovateľovi poistenia alebo zaslať na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa ZSFP. Nároky zo sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia si môžu zmluvné strany uplatniť na všeobecnom súde alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Dovoľujeme si Vám odporučiť vyriešenie týchto sporov mimosúdnou cestou. Sťažovateľ môže podať sťažnosť na činnosť samostatného finančného agenta písomne na adresu jeho sídla alebo e-mailom na adresu info@x-poistenie.sk

Samostatný finančný agent je povinný vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinný písomne upovedomiť sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže byť lehota predĺžená na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi musia byť oznámené dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Lehota je zachovaná ak je vyrozumenie o vybavení sťažnosti alebo vyrozumenie o predĺžení lehoty podané na doručenie cestou pošty v posledný deň 30 dňovej lehoty. Obdobné platí aj v prípade vyrozumenie sťažovateľa o vybavení sťažnosti v predĺženej 60 dňovej lehoty.

7. Osobitné ustanovenia

Klient uzatvorením zmluvy, návrhu poistnej zmluvy alebo v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy na diaľku (tzv. online poistenie) zaplatením prvého poistného potvrdzuje, že akceptuje podmienky vybraného poistného produktu (napr. Povinného zmluvného poistenia, Havarijného poistenia, Cestovného poistenia, Poistenia majetku a Poistenie zodpovednosti) a že mu sú mu zrozumiteľné všetky podmienky poistného vzťahu a zmluvných záväzkov, najmä nie však výlučne:

 • poistné sumy a limity plnenia pre jednotlivé predmety poistenia (napr. pre nehnuteľnosť, domácnosť, jednotlivé predmety a veci v poistení domácnosti),
 • rozsah poistenia a poistného krytia (voči akým rizikám sú jednotlivé predmety poistenia poistnou zmluvou kryté),
 • aké predmety a riziká nie sú poistením kryté a aké sú výluky z poistného plnenia, o aké podmienky zabezpečenia musí spĺňať predmet poistenia pre prípad krádeže, lúpeže či vandalizmu,
 • ďalšie podmienky, napr. výška a splatnosť poistného, ako postupovať pri poistnej udalosti.
Tento dokument bol zverejnený na portáli www.x-poistenie.sk a je platný a účinný odo dňa zverejnenia 01.04.2015

PDF na stiahnutie TU

Povinné informácie pre klientov

(podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
označenie sprostredkovateľa finančnej službySamostatný finančný agent
Obchodné meno:x-poistenie, s.r.o.
Sídlo:Budovateľská č. 63, PSČ: 080 01, Prešov
Právní forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:47 428 961
Registrácia v príslušnom registri:Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 29264/P
Štatutárny orgán:Ing. Peter Podhajecký, konateľ spoločnosti
Identifikácia v registri NBS:182802
Telefónny kontakt:
Meno kontaktnej osoby:
+421948145886
Ľuboslav Scharinger
Elektronický kontakt:info@x-poistenie.sk
Predmet podnikania:kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
Kontrolný a gesčný orgán:Národná banka Slovenska
Adresa ústredia:
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

1. Charakteristika samostatného finančného agenta

Obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o., so sídlom na ul. Budovateľská č. 63, PSČ: 080 01, Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 428 961, konajúcu konateľom Ing. Peter Podhajecký, zapásaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiely Sro., vložke č. 29264/P (v texte ďalej aj „samostatný finančný agent“ alebo „SFA“) ako držiteľ povolenia Národnej banky Slovenska číslo ODT-13998/2013-1 zo dňa 13.01.2014 zapísaný ako Samostatný finančný agent v podregistri poistenia a zaistenia vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradnej písomnej zmluvy s viacerými poisťovňami. Zoznam poisťovní s ktorými je SFA v zmluvnou, či obdobnom právnom vzťahu je uvedený na internetovej stránke www.x-poistenie.sk. Uvedený zoznam je oprávnený SFA poskytnúť klientovi alebo potenciálnemu klientovi (v texte ďalej aj „žiadateľovi“ alebo „oprávnenej osobe“) na základe jej písomnej žiadosti a to vo forme písomnej alebo elektronickej v prípade ak bude uvedená písomná žiadosť obsahovať adresu, na ktorú má byť tento zoznam zaslaný.

2. Informácie o ponúkaných finančných službách a produktoch

Sprostredkovanie neživotného poistenia, nie je ako ponúkaná finančná služba spojená so žiadnymi nástrojmi zahŕňajúcimi riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré sa majú vykonať alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré SFA. Doterajší výnos z uvedenej finančnej služby nie je zárukou budúcich výnosov. Sprostredkovanie životného poistenia na diaľku SFA nevykonáva.

Špecifikácie o produktoch, všeobecných poistných, či obchodných podmienkach, ostatných zmluvných dojednaniach, ako aj výške poistného a/alebo iného peňažného plnenia sú verejne prístupné na oficiálnej internetovej stránke tej-ktorej finančnej inštitúcii. Tieto môžu byť poskytnuté na písomnú žiadosť záujemcovi o poskytnutie finančnej služby písomne alebo prostredníctvom e-mailu adresovaného na info@x-poistenie.sk Platnosť poskytnutých informácií je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia pokiaľ finančná inštitúcia, na ktorej finančnú službu sa tieto informácie vzťahujú nepristúpi k zmene svojich všeobecných poistných alebo obchodných podmienok v uvedenej dobe. Záujemca o poskytnutie finančnej služby (v texte ďalej aj „klient“) je povinný potvrdiť doručenie informácií doručovaných tomuto prostredníctvom mailovej komunikácie do 24 hodín od ich odoslania, inak sa tieto považujú za doručené márnym uplynutím lehoty na potvrdenie doručenia.

3. Odplata, poistné a iné poplatky

Celková výška odplaty za poskytnutú finančnú službu je v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (v texte ďalej aj „ZFSFP“) odmena finančnej inštitúcie tzv. provízia finančného agenta určená všeobecnými obchodnými podmienkami tej-ktorej finančnej inštitúcie. Nárok na odmenu vzniká SFA až po riadnom vykonaní úhrady príslušného poistenia a/alebo iného peňažného plnenia. Záujemcovi o poskytnutie finančnej služby, s ktorým SFA uzatvoril ako s konečným spotrebiteľom tú-ktorú zmluvu o poskytnutí finančnej službu má osobitné právo písomne požiadať SFA o výške odmeny za sprostredkovanie tejto finančnej služby.

Obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. ako SFA neúčtuje záujemcovi o poskytnutie finančnej služby žiadne dodatočné poplatky či náklady, spojené s finančným sprostredkovaním.

Klient je povinný platiť poistné, či iné peňažné plnenie súvisiac s poskytnutou finančnou službou v prospech účtu konkrétnej finančnej inštitúcie a nie SFA. Miesto plnenia a platobné podmienky sú uvedené v príslušnej zmluve a všeobecných poistných, či obchodných podmienkach tej-ktorej finančnej inštitúcie a môžu sa odlišovať v závislosti od intervalov platenia poistného alebo iného peňažného plnenia, priznávaných výhod, zliav a bonusov, spôsobu platenia poistného alebo iných faktorov určených príslušnou finančnou inštitúciou. Tieto informácie sú súčasťou zmluvy, poistných a/alebo obchodných podmienok či iných zmluvných dojednaní príslušnej finančnej inštitúcie, zasielaných klientovi spolu so zmluvou.

Samostatný finančný agent nevyberá žiadne dane ani žiadne iné poplatky. Klient SFA neuhrádza tomuto ani jeho zmluvným partnerom (poisťovniam, s ktorými ma x-poistenie, s.r.o. ako SFA uzatvorený zmluvný, či iný obdobný právny vzťah) žiadnu odplatu za službu a neplatí SFA žiadne poplatky, výdavky a dane.

4. Odstúpenie od zmluvy a vypovedanie zmluvného vzťahu

Klient má právo osobitné právo na odstúpenia od zmluvy podľa poistných, či obchodných podmienok príslušnej finančnej inštitúcie, s ktorou vstúpil do zmluvného vzťahu. Uvedené informácie sú súčasťou všeobecných poistných a/alebo obchodných podmienok finančne inštitúcie, zasielaných klientovi spoločne so zmluvou.

V zmysle obsahu ustanovenia § 800 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v texte ďalej aj „OZ“) má klient právo vypovedať poistnú zmluvu neživotného poistenia, a to do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade je klient povinný zaplatiť poistné za obdobie platnosti poistnej zmluvy do doby zániku poistnej zmluvy.

Pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla dôjde v zmysle § 9 ods. 4 až 6 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (v texte ďalej aj „ZPZP“) ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti a ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ZPZP, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná. Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 ZPZP je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

V zmysle obsahu ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre oblasť životného poistenia má klient právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom úpravy je životné poistenie do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol klient informovaný o uzatvorení zmluvy životného poistenia na diaľku.

Pre účinné odstúpenie je klient povinný vypovedať poistný vzťah písomne a túto písomnú výpoveď je povinný zaslať na ústredie tej-ktorej poisťovne uvedenú v príslušných poistných podmienkach.

5. Postup pred uzatvorením poistnej zmluvy

Pred uzatvorením poistnej zmluvy SFA alebo podriadený finančný agent (v texte ďalej aj „PFA“), ktorý je v osobitnom zmluvnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou x-poistenie, s.r.o, ktorá vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v zmysle príslušných ustanovení ZFSFP zaznamenáva požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, súvisiace s dojednávanou finančnou službou a dôvody, na ktorých základe SFA poskytuje svoje odporúčanie pre výber tej-ktorej finančnej služby, a to v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe na internetových stránkach www.x-poistenie.sk ,prostredníctvom na to určených častí formulára poistných kalkulačiek, formulárov poistnej zmluvy, alebo prostredníctvom e-mailu. Ak klient alebo potenciálny klient oznámi SFA alebo PFA, že ide o profesionálneho klienta, SFA alebo PFA je oprávnený predpokladať, že tento klient má potrebnú úroveň skúseností a znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim s príslušnou finančnou službou a tieto riziká je schopný finančne zvládnuť.

6. Následky súvisiace s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby

S uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzatvorenej na diaľku vznikajú zmluvným stranám tak zmluvné ako aj zákonné povinnosti. Klientovi vzniká najmä, nie však výlučne povinnosť peňažného plnenia ( napr. platenie poistného) v dohodnutej výška a lehote splatnosti, ktorých bližšia špecifikácia je obsiahnutá v príslušnej zmluve alebo s touto súvisiacich všeobecných poistných, či obchodných podmienkach. V rámci zmluvného vzťahu je klient povinný dodržiavať a riadiť sa príslušnými poisťovacími a obchodnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami, ako aj zákonmi Slovenskej republiky. Klient berie na vedomie, že nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok zrušenie poistnej zmluvy, finančné sankcie, poprípade trestnoprávny postih.

Finančnej inštitúcii ako druhej zmluvnej strane vzniká povinnosť uhradiť vzniknutú škodu, v prípade a za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienok a ďalšou s tou-ktorou zmluvou súvisiacou dokumentáciou. Najdôležitejšími časťami poistnej zmluvy sú predmet poistenia, teda bližšia špecifikácia predmetu poistenie, osoby poistenca, osoby poistníka, poistnej udalosti, poistného krytia, výška poistnej sumy, ktorá určuje, aké maximálne finančné odškodné poisťovňa v prípade vzniku škody vyplatí, a poistné, teda cena ktorú klient za poistenie zaplatí. V zmysle zákona je klient povinný poskytnúť poisťovni aj finančnému sprostredkovateľovi všetky informácie, ktoré sú k uzatvoreniu zmluvy potrebné.

7. Postup pri podávaní sťažností

Klient, potenciálny klient alebo akákoľvek iná osoba (v texte ďalej aj „oprávnená osoba“ a/alebo „sťažovateľ“) dotknutá postupom SFA pri výkone finančného sprostredkovania má právo v prípade vzniku dôvodného podozrenia z porušenia zákonných ustanovení SFA pri výkone finančného sprostredkovania podať sťažnosť

 • ústne priamo SFA, o čom je tento povinný spísať záznam v dvoch rovnopisoch, každý opatrený podpisom SFA a sťažovateľa, pričom jeden rovnopis ostane sťažovateľovi,
 • písomne na adresu sídla SFA,
 • elektronickými prostriedkami na e-mail: info@x-poistenie.sk

Sťažnosť oprávnenej osoby musí obsahovať:

 • identifikačné údaje osoby sťažovateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska),
 • špecifikáciu produktu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka v rozsahu (označenie druhu, typu, základné informácie),
 • dôvody sťažnosti ,
 • všetky doklady zdôvodňujúce sťažnosť.

V prípade ak sťažnosť neobsahuje zhora uvedené údaje a/alebo prílohy, bude táto vyhodnotená ako neúplná a sťažovateľ bude vyzvaný SFA na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 3 kalendárne dni. Ak sťažovateľ aj po vyzvaní túto nedoplní alebo neodstráni vady sťažnosti, SFA túto odmietne ako nedôvodnú o čom náležite sťažovateľa vyrozumie.

Samostatný finančný agent je povinný začať riešiť príslušnú sťažnosť do 15 dní od doručenia a o výsledku šetrenia informovať klienta písomne alebo mailom do 30 dní od doručenia sťažnosti.

V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže oprávnená osoba podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.

8. Alternatívne možnosti riešenia sporov vzniknuvších zo sprostredkovania finančných služieb

V prípade vzniku sporu zo sprostredkovania finančnej služby sa môže záujemca o poskytnutie finančnej služby mimosúdne dohodnúť na riešení vzniknutého sporu spôsobom podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov alebo podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Týme nie je dotknuté ústavné právo záujemcu o poskytnutie finančnej služby na domáhania sa ochrany svojich práv a právom chránených záujmov na všeobecnom súde podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Pre riešenie sporu na rozhodcovskom súde je potrebná písomná rozhodcovská zmluva aj vo forme doložky vypracovaná v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. a 335/2014 Z.z..

9. Ostatné informácie

Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, dojednávané a uzatvárané prostredníctvom finančného sprostredkovateľa obchodnou spoločnosťou x-poistenie, s.r.o. sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ poistné a/alebo obchodné, podmienky, či iné s finančnou službou súvisiace dojednania príslušnej finančnej inštitúcie nestanovujú odlišne. Obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. komunikuje a oznamuje všeobecné poistné podmienky a iné zmluvné podmienky a informácie podľa zákona č. 266/2005 Z.z. a zákona 186/2009 Z.z. v slovenskom jazyku. Obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. vyhlasuje, že ako SFA nemá žiadnu účasť na základnom imaní poisťovní alebo na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátne zmluvy, pričom žiadna z poisťovní, s ktorou má obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. ako SFA uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, finančnom sprostredkovaní alebo mandátnu zmluvu, nemá žiadnu účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o.

Tento dokument bol zverejnený na portáli www.x-poistenie.sk a je platný a účinný odo dňa zverejnenia 01.04.2015

PDF na stiahnutie TU

Pravidlá a podmienky ochrany osobných údajov klientov a potenciálnych klientov

(vypracované zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v texte ďalej aj „ZOOÚ“).

I. Vymedzenie základných pojmov

 1. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba v postavení potenciálneho klienta a/alebo jeho zástupcu, klienta a/alebo jeho zástupcu, ako aj užívateľa internetového portálu, ktorých sa osobné údaje týkajú,
 2. Prevádzkovateľom a sprostredkovateľom je pre účely poskytovania finančných služieb na diaľku je obchodná spoločnosť x-poistenie s.r.o., so sídlom na ul. Budovateľská č. 63, Prešov, PSČ: 080 01, Slovenská republika, IČO: 47 428 961(v texte ďalej „prevádzkovateľ“ a/alebo „sprostredkovateľ“), ktorá je v zmysle ZFSFP oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby, na výkon čoho ju oprávňuje povolenie Národnej banky Slovenska pod číslom ODT-13998/2013-1 zo dňa 13.01.2014registračne zapísaná ako samostatný finančný agent v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 182802, ktorej zápis je možné overiť na www.nbs.sk,
 3. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie,
 4. Niektorými operáciami s osobnými údajmi sa podľa bodu č. 3 sa rozumie i) poskytovaním osobných údajov odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva, ii) sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva, iii) zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, iv) verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, v) ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste, vi) cezhraničným prenosom osobných údajov prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky, vii) likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať, viii) blokovaním osobných údajov dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej týmto zákonom,
 5. Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZFSFP"),
 6. Osobnými údajmi, ktorých sa spracúvanie týka, sú: - osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby nevyhnutné pre sprostredkovanie a uzatvorenie poistnej zmluvy, ktoré bližšie určuje § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní (v texte ďalej aj „nevyhnutné osobné údaje"); - osobné údaje na marketingové účely v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa, na použitie ktorých udelila dotknutá osoba súhlas (v texte ďalej aj „osobné údaje na marketingové účely").
 7. Internetový portál sú webové stránky prevádzkované pod doménou www.x-poistenie.sk

II. Spôsob a rozsah ochrany osobných údajov dotknutej osoby

 1. Súhlas dotknutej osoby:
  Používaním portálu dotknutá osoba bezpodmienečne a výslovne súhlasí s pravidlami ochrany osobných údajov a so spracovaním nevyhnutných osobných údajov v spôsobom a v rozsahu ako je uvedené v bode č. I pravidiel a podmienok ochrany osobných údajov klientov a potenciálnych klientov vyhotovených obchodnou spoločnosťou x-poistenie, s.r.o.. Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov sa vzťahuje na nasledujúce subjekty: sprostredkovateľ, prevádzkovateľ, SFA, ostatní podriadení finanční agenti SFA (v texte ďalej aj „oprávnené subjekty"). Vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely dotknutá osoba udeľuje oprávneným subjektom povolenie na použitie jej osobných údajov na účely zasielania informácií o novinkách, zľavách, benefitoch a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách ponúkaných oprávnenými subjektmi, a na marketingovú činnosť pre produkty a služby ponúkaných oprávnenými subjektmi. Každá dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek e-mailom alebo písomne oprávnený subjekt požiadať o zrušenie zasielania takýchto informácií a správ. Návštevou a používaním portálu dotknutá osoba resp. klient potvrdzuje, že si je plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v tomto dokumente, a že s nimi súhlasí, bude podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.
 2. Účel získavania a spracúvania nevyhnutných osobných údajov
  Získavanie a následné spracúvanie nevyhnutných osobných údajov je vykonávané pre účely uzatvorenia poistenia, správe poistenia, príprave novej ponuky alebo ku skvalitneniu súčasnej ponuky pre klienta. Nevyhnutné osobné údaje poskytnuté oprávnenému subjektu budú týmto bez zbytočného odkladu oznámené finančnej inštitúcii, u ktorej dotknutá osoba uzatvára zmluvu o poskytnutí finančnej služby.
 3. Správa osobných údajov oprávnených subjektov
  Oprávnené subjekty prehlasujú, že dodržiavajú príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov. Oprávnené subjekty prehlasujú, že vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje dotknutých osôb odoslané v návrhu na uzavretie poistenia aj osobné údaje na marketingové účely bezpečnostným certifikátom. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.
 4. Poučenie o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona OOÚ
  Vstupom na internetový portál www.x-poistenie.sk dáva dotknutá osoba bezpodmienečný a výslovný súhlas, že pravidlám a podmienkam ochrany osobných údajov klientov a potenciálnych klientov vyhotovených obchodnou spoločnosťou x-poistenie, s.r.o. porozumela, tieto jej boli jasné a zrozumiteľné, k týmto nemala ďalšie otázky a s týmito výslovne súhlasila. Používaním internetového portálu zároveň výslovne potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach vyplývajúcich z § 28 ZOOÚ, najmä, nie však výlučne, že má právo na základe písomnej žiadosti od oprávnených subjektov vyžadovať:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali jej osobné údaje na spracúvanie
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  • blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak oprávnené subjekty spracúvajú osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 5. Osobitné právo dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo písomne požiadať oprávnený subjekt o čiastočné alebo úplné odstránenie jej osobných údajov; to neplatí v prípadoch, kedy je oprávnený subjekt povinný uchovávať osobné údaje dotknutej osoby bez súhlasu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní. Žiadosť musí obsahovať označenie dotknutej osoby v rozsahu - meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátumu narodenia), označenie oprávneného subjektu v rozsahu ako je ním obchodná spoločnosť– obchodné meno, sídlo, IČO, ak je ním fyzická osoba podnikateľ – meno, priezvisko, miesto podnikania a ktoré údaje dotknutá osoba žiada, aby bolo vymazané, ako aj deň ku ktorému majú byť tieto vymazané.

III. Cookies, web beacons a IP adresy

 1. Portál využíva tzv. cookies (malé textové súbory, ktoré sa umiestnia na počítači klienta, kde ich môže klient vyvolať). Cookies slúžia k tomu, aby sa individualizoval prístup klienta na portál, a aby sa mohol pohodlne prihlásiť.
 2. Klient si môže svoj internetový prehliadač nastaviť tak, že zamietne niektoré alebo aj všetky cookies. Ak klient neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.
 3. Portál môže obsahovať tzv. web beacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zistovať interakcie s portálom, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na portáli). Web beacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byt zapracované do letákov a marketingových e-mailov oprávnených subjektov, za účelom zistenia, či tieto správy boli prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na stránky portálu. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia podľa interného bezpečnostného projektu. Dotknutá osoba má právo na informácie o použití IP adries.
 5. Návštevou a používaním portálu klient prehlasuje, že súhlasí s používaním týchto techník.

IV. Osobitné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač klienta v súvislosti s využívaním portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa klient na portál dostal), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti portálu. Prevádzkovateľ registruje každý prístup na portál a každý dopyt na umiestnené súbory. Kliknutím na logá alebo webové adresy finančných inštitúcií, prípadne na iné odkazy uvedené na portáli, je možné opustiť portál.
 2. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ vyhlasujú, že nezodpovedajú tak za obsah, ako ani za informácie nachádzajúce sa doménach, na ktoré odkazuje doména www.x-poistenie.sk, www.xpoistenie.sk. Prevádzkovateľ ako ani sprostredkovateľ nezodpovedajú ani za spôsob spracúvania ako ani ochranu osobných údajov, ktoré osoba, využívajúce stránky tretích osôb na týchto uvedenie.
Tento dokument bol zverejnený na portáli www.x-poistenie.sk a je platný a účinný odo dňa zverejnenia 01.04.2015.

PDF na stiahnutie TU

Všeobecné obchodné podmienky

platné a účinné pre zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetového portálu obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o.

I. Zmluvy uzatvárané na diaľku

V rámci služieb poskytovaných obchodnou spoločnosťou x-poistenie, s.r.o. (v texte ďalej aj „samostatný finančný agent“, „SFA“ a/alebo „sprostredkovateľ finančnej služby“) táto umožňuje klientovi, potenciálnemu klientovi a/alebo užívateľovi internetového portálu www.x-poistenie.sk (v texte ďalej aj „záujemca o finančnú službu“) uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby (v texte ďalej aj „zmluva“) využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktorý sa riadi ustanoveniami

 • zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku,
 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • ďalších súvisiacich právnych noriem, predmetom ktorých je hoc len čiastočná ochrana spotrebiteľa.

Za tým účelom obdrží záujemca o finančnú službu návrh zmluvy vo formáte pdf., ktorá bude tomuto zaslaná na ním uvedenú e-mailovú adresu. Tento návrh zmluvy je v zmysle všeobecných obchodných podmienok, zmluvných dojednaní príslušnej finančnej inštitúcie a v zmysle obsahu ustanovení príslušných právnych noriem platný a účinný okamihom zaplatenia prvej splátky na účet finančnej inštitúcie. V prípade, že miestom plnenia je pre ten-ktorý typ finančnej služby účet poskytovateľa finančnej služby je návrh zmluvy platný a účinný okamihom uhradenia prvej splátky na jeho účet.

V prípade, ak poistné nie je zaplatené v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa odoslania návrhu zmluvy je tento neplatný. Márnym uplynutím lehoty na zaplatenie prvej splátky je záujemca o poskytnutie finančnej služby povinný opätovne požiadať obchodnú spoločnosť x-poistenie, s.r.o. alebo príslušnú finančnú inštitúciu o zaslanie nového návrhu zmluvy.

II. Podmienky a pravidlá uzatvárania poistných zmlúv

Podmienky a postup uzatvárania poistných zmlúv sa riadia okrem právnych noriem uvedených v bode č. I. týchto obchodných podmienok aj nasledujúcimi

 • právnymi normami:
  • zákonom č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR,
 • súvisiacimi dokumentmi:
  • všeobecnými poistnými podmienkami tej-ktorej poisťovne,
  • všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými pre zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetového portálu obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o., uvedenými na internetovom portály www.x-poistenie.sk (v texte ďalej aj „internetový portál“),
  • pravidlami používania stránok www.x-poistenie.sk .

III. Dostupnosť a aktuálnosť informácií poskytovaných sprostredkovateľom finančnej služby

Obchodná spoločnosť x-positenie, s.r.o., so sídlom na ul. Budovateľská č. 63, Prešov, PSČ: 080 01, Slovenská republika, IČO: 47 428 961, ktorá je v zmysle ZFSFP oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby, na výkon čoho ju oprávňuje povolenie Národnej banky Slovenska pod číslom ODT-13998/2013-1 zo dňa 13.01.2014 registračne zapísaná ako samostatný finančný agent v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 182802, ktorej zápis je možné overiť si na www.nbs.sk pri uvádzaní informácií na internetových portáloch, ktorými je správcom alebo prevádzkovateľom ako aj pri informácií poskytovaných v rámci telefonického kontaktu s klientom alebo potenciálnym klientom postupuje v zmysle príslušných právnych noriem, zásady poctivého obchodného styku ako aj v zmysle zásady ochrany slabšej zmluvnej strany, za ktorú možno dôvodne považovať klienta ako aj potenciálneho klienta. Táto okrem uvedeného zabezpečuje vysokú úroveň presnosti uverejňovaných alebo poskytovaných informácií, ktorú možno od tejto dôvodne považovať.

IV. Zodpovednosť za zmeny informácií poskytovaných sprostredkovateľom finančnej služby

Sprostredkovateľ finančnej služby nezodpovedá za zmeny poistných podmienok, rozsahu krytia poistného rizika, zmien sadzieb poistného, ako ani iných informácií uvádzaných na internetových portáloch obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o. ako aj v rámci telefonického kontaktu so záujemcom o finančnú službu, ak ju o týchto zmenách finančné inštitúcie, s ktorými je obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. v zmluvnom, či inom obdobnom právnom vzťahu včas pred vykonaním obsahovej zmeny písomne neinformovali.

Sprostredkovateľ finančnej služby rovnako nezodpovedá ani za sadzby, poistné podmienky ako ani iné informácie, ktoré nie sú súčasťou finančných služieb a/alebo poistných produktov príslušnej finančnej inštitúcie, ktoré obchodná spoločnosť poskytuje na internetovom portály.

Obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. si vyhradzuje právo na informovanie a zmenu, za podmienky ak v návrhu zmluvy alebo priamo v zmluve je uvedená nesprávna sadzba poistného, alebo inej peňažnej povinnosti, aby o takejto skutočnosti informovala záujemcu o finančnú službu a žiadala úpravu poistnej sadzby a/alebo inej peňažnej povinnosti na správnu hodnotu podľa sadzobníka finančnej inštitúcie, ktorá uvedenú finančnú službu ponúka.

V. Vyhlásenie o pravdivosti informácií poskytnutých záujemcom o finančnú službu

Záujemca o finančnú službu týmto prehlasuje, že informácie, ktoré uviedol

 1. na internetovom portály,
 2. v rámci mailovej, telefonickej a/alebo písomnej komunikácie so sprostredkovateľom finančnej služby s úmyslom uzatvoriť poistnú zmluvu alebo zmluvu o poskytnutí finančnej služby sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia.

Prehlásenie záujemcu o finančnú službu sa týka najmä, nie však výlučne nasledujúcich informácií,

 • všetky údaje týkajúce sa osoby poistníka popr. držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia (napr. vozidla, zodpovednosti, nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku...),
 • všetky údaje týkajúce sa priebehu uzatvárania poistného vzťahu,
 • všetky údaje vzťahujúce sa na poistný vzťah, predmetom ktorého bolo poistenie veci uvedenej v bode IV. písm. a) týchto všeobecných obchodných podmienok,
 • všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu, či inému protiprávnemu konania, následkom ktorého by bolo zníženie hodnoty predmetu poistenia, či vzniku akejkoľvek škody,
 • všetky osobné údaje o poistníkovi resp. vlastníkovi alebo držiteľovi predmetu poistenia.

Záujemca o finančnú službu týmto prehlasuje, že predmet poistenia, na ktorý sa dojednáva poistenie a/alebo predmet, na ktorý sa dojednáva finančná služba nie je používaný na iný účel ako ten, ktorý je uvedený záujemcom o finančnú službu v návrhu na uzavretie zmluvy ako ani v inom informačnom dotazníku, formulári, či inej listine, v ktorej sa na uvedenú skutočnosť sprostredkovateľ finančnej služby alebo finančná inštitúcia.

Záujemca o finančnú službu zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o., ako aj finančnej inštitúcii z dôvodu nesprávneho a/alebo neúplného zadania údajov v „poistnej kalkulačke“ alebo návrhu na uzavretie zmluvy ako aj v inom informačnom dotazníku, formulári, či inej s poskytnutím finančnej služby súvisiacej listine.

Záujemca o finančnú službu týmto čestne vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku uvedenú v dokumente povinné informácie pre klientov podľa zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je uvedený na internetovom portály www.x-poistenie.sk

VI. Podmienky a miesto platenia poistného

Obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. ako samostatný finančný agent vyhlasuje, že žiaden záujemca o poistenie neplatí, tak poistné ako ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné produkty, či finančné služby priamo obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o., pokiaľ to nie je uvedené na internetovom portály alebo priamo v zmluve. Inak klient platí poistné alebo akékoľvek iné peňažné plnenie tomuto vyplývajúce zo zmluvy priamo finančnej inštitúcii, ktorej produkt je predmetom príslušného zmluvného vzťahu.

Obchodná spoločnosť x-poistenie, s.r.o. vyhlasuje, že žiaden jej zamestnanec alebo spolupracovník nie je oprávnený vyberať a/alebo prijímať od akéhokoľvek klienta poistné ani žiadne iné finančné plnenie.

VII. Zrušenie žiadosti o poistenie

Klient je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo e-mailom, s tým, že následne je klient povinný túto svoju žiadosť písomne potvrdiť svojím podpisom preukázateľne doručenou zásielkou. Po podpise poistnej zmluvy klient môže vypovedať zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými právnymi predpismi.

VIII. Spôsob, miesto a povinnosti zmluvných strán pri ohliadke predmetu poistenia

Za účelom vykonania ohliadky predmetu poistenia je klient je povinný poskytnúť zamestnancovi samostatného finančného agenta a/alebo ním poverenej osobe (v texte ďalej aj „osoba oprávnená na vykonanie ohliadky predmetu poistenia“) poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v sprístupnení predmetu poistenia, poskytnutia mu všetkých zmluvou ako aj príslušnými právnymi normami vyžadované informácie, ako aj iné osobou oprávnenou na vykonanie ohliadky vyžadované informácie. Uvedené platí rovnako aj v prípade, ak ohliadku predmetu poistenia má vykonať osoba na to poverená príslušnou poisťovňou

Miesto výkonu ohliadky predmetu poistenia určí samostatný finančný agent a/alebo poisťovňa, ktorá je povinná na poistné plnenie.

IX. Súhlas záujemcu o finančnú službu s uložením a spracovaním jeho osobných údajov

Záujemca o finančnú službu udeľuje obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o. ako aj finančným inštitúciám, ktoré sú s touto v zmluvnom, či inom obdobnom právnom vzťahu so získavaním, spracúvaním ako aj ukladaním údajov, ktoré záujemca o finančnú službu poskytne obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o. ako aj finančným inštitúciám v rámci predzmluvných vzťahov za účelom vyhotovenia návrhu zmluvy, ponuky, či inej listiny, formulára alebo dotazníka súvisiacich s finančnou službou, o ktorú záujemca o finančnú službu prejavil záujem a to či už prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a/alebo písomne, úpravu už existujúcej ponuky klienta nevynímajúc. Niektoré údaje uvádzané záujemcom o finančnú službu majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (v texte ďalej aj „ZOOU“).

Všetky údaje, ktoré záujemca o finančnú službu poskytne, či už obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o. a/alebo finančnej inštitúcii sú uložené na zabezpečenom serveri.

Obchodná spoločnosť x-poistenie, ako sprostredkovateľ finančnej služby chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia, či inom obdobnom formulári, predmetom ktorého je poskytnutie finančnej služby medzinárodným bezpečnostným certifikátom SSL.

Všetky údaje, ktoré záujemca o finančnú službu poskytne, či už obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o. a/alebo finančnej inštitúcii budú oznámené výhradne poisťovni alebo finančnej inštitúcii, o ktorej finančnej služby a/alebo uzatvorenia zmluvy záujemca o finančnú službu prejaví záujem.

Záujemca o finančnú službu udeľuje obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o. ako aj finančným inštitúciám, ktoré sú s touto v zmluvnom, či inom obdobnom právnom vzťahu s použitím osobných údajov s cieľom zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o a finančných inštitúcií.

Záujemca o finančnú službu má právo písomne požiadať sprostredkovateľa finančnej služby ako aj finančnú inštitúciu o čiastočné alebo úplné odstránenie jeho osobných údajov. Uvedené neplatí v prípadoch, kedy je sprostredkovateľ finančnej služby a/alebo finančná inštitúcia povinný uchovávať osobné údaje záujemcu o finančnú službu bez súhlasu podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní, ako ani v prípade údajov, ktoré sú nutné k správe súčasných poistných zmlúv alebo iných finančných služieb záujemcu o finančnú službu, dojednaných prostredníctvom obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o.. Žiadosť musí obsahovať označenie záujemcu o finančnú službu v rozsahu - meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátumu narodenia), označenie sprostredkovateľa finančnej služby a/alebo finančnej inštitúcie v rozsahu ak je touto obchodná spoločnosť– obchodné meno, sídlo, IČO, ak je touto fyzická osoba podnikateľ – meno, priezvisko, miesto podnikania a ktoré údaje záujemca o finančnú službu žiada, aby bolo vymazané, ako aj deň ku ktorému majú byť tieto vymazané.

Záujemca o finančnú službu má právo kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie - emailom zaslaným na adresu info@x-poistenie.sk požiadať sprostredkovateľa finančnej služby o zrušenie zasielania správ, a to najmä takých, ktoré bezprostredne nesúvisia s existujúcimi poistnými zmluvami alebo inými finančnými službami záujemcu o finančnú službu dojednaných prostredníctvom obchodnej spoločnosti x-poistenie, s.r.o..

Záujemca o finančnú službu, ktorý poskytol osobné údaje má právo písomne alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie – emailom zaslaným na adresu info@x-poistenie.sk požiadať sprostredkovateľa finančnej služby o poskytnutie informácie o rozsahu ním získaných a spravovaných údajov.

X. Úhrada nákladov za rýchle doručovanie zásielok - tzv. služba kuriér.

Spoločnosť x-poistenie, s.r.o. prehlasuje, že spoločnosť neprevádzkuje činnosť rýchleho doručovania zásielok - tzv. službu messenger alebo službu kuriér. V prípade, že si klient praje rýchle doručenie poistnej zmluvy alebo iných dokumentov, spoločnosť x-poistenie, s.r.o. môže na žiadosť klienta takúto službu kuriér v príslušnej spoločnosti pre klienta zabezpečiť. V takomto prípade ide o právny vzťah medzi klientom a spoločnosťou prevádzkujúcou rýchle doručovanie zásielok a spoločnosť x-poistenie, s.r.o. v tomto vzťahu neinkasuje platbu klienta za túto službu.

Tento dokument bol zverejnený na portáli www.x-poistenie.sk a je platný a účinný odo dňa zverejnenia 01.04.2015

PDF na stiahnutie TU