Užitočné informacie

Správa o nehode. Tlačivo záznamu o dopravnej nehode musíte mať v aute stále.

Políciu netreba volať ak:

 • účastníci odhadnú, že škoda nepresiahla 4000 eur,
 • nikto neprišiel o život alebo nebol zranený,
 • nebol poškodený majetok tretej osoby alebo verejnoprospešné zariadenie
 • nie je podozrenie na požitie alkoholu.

Tlačivo európskeho záznamu o dopravnej nehode je medzinárodne platné, len je v inom jazyku. Ak sa zrazíte s cudzincom, môžete si bez problému záznamy navzájom vymeniť. Tlačivo správy o nehode však musí byť správne vyplnené. Záznam o dopravnej nehode si môžete jednoducho stiahnuť z internetu.

Tlačivo záznamu o dopravnej nehode obsahuje:

1.) Údaje o obidvoch vodičoch (pričom to nemusia byť majitelia vozidla), ich adresu a informáciu o tom či sú platcovia DPH.

2.) Údaje o poistníkovi a poisťovateľovi.

3.) Čas, miesto, zranenia, svedkovia – vo formulári správy o nehode uvádzate čo najpresnejšie údaje o čase (12.12.2011, 13:47) a mieste nehody. Treba uviesť informácie o zraneniach a vecnej škode (na vozidle alebo aj keď boli poškodené napr. zvodidlá). Takisto vypĺňate údaje o svedkoch nehody. A to aj v prípade, že bol svedkom spolujazdec.

4.) Údaje o vozidle – všetky nájdete v malom technickom preukaze.

5.) Údaje o poisťovni – názov, adresa (nie je nevyhnutná) poisťovní oboch účastníkov. Informácia o tom, či majú obaja povinné zmluvné poistenie. Číslo poistky uvedené na asistenčnej karte a číslo zelenej karty. Treba uviesť či je auto havarijne poistené, a v ktorej poisťovni.

6.) Podrobnosti – v správe o nehode treba uviesť či:

 • auto parkovalo alebo stálo,
 • vchádzalo alebo bolo v kruhovom objazde,
 • odbočovalo vpravo, vľavo,
 • rešpektovalo prednosť v jazde,
 • ignorovalo červenú,
 • malo prípojné vozidlo,
 • predchádzalo alebo menilo jazdný pruh

7.) Stručný popis viditeľnej škody je ďalším predmetom správy – „preliačenina na pravých zadných dverách“. Záznam o dopravnej nehode obsahuje tiež nákres nehody v čase stretu. Treba v ňom označiť šípkou body vzájomného stretu.

8.) Dohoda o vine resp. nevine, podľa toho ako sa účastníci dohodli. Záznam o dopravnej nehode musí byť podpísaný obidvoma účastníkmi nehody.

Asistenčná karta je dokladom, ktorý jej držiteľa oprávňuje na využívanie asistenčných služieb partnerov poisťovne. Karta ako taká obsahuje najmä pokyny, čo robiť v prípade núdze a všetky potrebné kontakty. Jednotlivé poisťovne poskytujú asistenčné služby v rôznom rozsahu. Pre konkrétne povinné zmluvné poistenie (PZP) je špecifikácia asistenčnej služby popísaná v zmluvných podmienkach poisťovne. Asistenčné služby môžu byť k PZP poskytované zadarmo alebo sú spoplatnené
Biela karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v tuzemsku. Každý vodič je povinný preukázať sa ňou na požiadanie cestnej kontrole. Bielu kartu získava klient automaticky po zaplatení poistného ihneď alebo poštou.
Bonus za bezškodový priebeh je zľavou pri dojednávaní poistenia PZP za jazdu bez zavinenej nehody. Pre získanie tejto zľavy poisťovňa vyžaduje od 01.04.2015 čestné vyhlásenie o bezškodovom priebehu čo je aj prílohou poistnej zmluvy.
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP) je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné pre každého motoristu. Cieľom poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody spôsobené napríklad na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Na porovnanie, pri havarijnom poistení sa poistné plnenie týka vždy auta poistenca. Povinné zmluvné poistenie sa taktiež nazýva aj zákonné poistenie. Tento druh poistenia na Slovensku poskytujú komerčné poisťovne na základe osobitnej licencie.

Od 1.1.2014 prechádza pôsobnosť dočasného vyraďovania vozidiel z evidencie z okresných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na dopravné inšpektoráty.

Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel je spoplatnené nasledovne:

V lehote
1. do jedného roka .................................................................................................... 5 eur,
2. od jedného roka do dvoch rokov ............................................................................ 20 eur,
3. od dvoch rokov do štyroch rokov ............................................................................ 35 eur,
4. od štyroch rokov do šiestich rokov........................................................................... 70 eur,
5. od šiestich rokov do 10 rokov ............................................................................... 170 eur,
6. nad 10 rokov ...................................................................................................... 350 eur,

opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ................ 5 eur.

V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena bodov 1 - 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.

O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie.

Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke, vozidlo nesmie byť zničené a musí byť prístupné orgánu Policajného zboru; to neplatí, ak vozidlo bolo odovzdané na spracovanie a následne bolo vyradené z evidencie vozidiel.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný v lehote do 30 dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.

Pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel vráti orgán Policajného zboru držiteľovi vozidla odovzdané osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom. Ak bolo vozidlu pri dočasnom vyradení z evidencie vozidiel vydané osvedčenie o evidencii pred 1. júnom 2010, orgán Policajného zboru vydáva nové osvedčenie o evidencii časť I a časť II.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, ktorý chce také vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke pred uplynutím lehoty skončenia dočasného vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať orgán Policajného zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z evidencie vozidiel, môže požiadať orgán Policajného zboru o prevod držby vozidla na inú osobu, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu a o zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, pričom orgán Policajného zboru vykoná takúto zmenu, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, no osvedčenie o evidencii časť I, časť II ani tabuľku s evidenčným číslom držiteľovi vozidla nevydáva.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie, inak hoorgán Policajného zboru predvolá.

Na uzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je potrebné predložiť doklady potvrdzujúce údaje o:
 • Motorovom vozidle
 • Poistníkovi, držiteľovi, či vlastníkovi
 • Veľký technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla
 • Originál zápočtového listu o bezškodovom priebehu z predchádzajúcej poisťovne
 • Občiansky preukaz
 • Výpis z obchodného registra/ živnostenský list (platí pre podnikateľov a právnické osoby)
Ako sa správať v prípade vzniku škody?

 1. Zamedzte podľa možností zväčšovaniu rozsahu vzniknutej škody.
 2. Pri podozrení že došlo k trestnému činu v súvislosti s poistnou udalosťou, oznámte túto udalosť polícii
 3. Oznámte polícii každú krádež pri ktorej bola škoda vyššia ako 33,19€
 4. Ak ide o poistnú udalosť spôsobenú dopravnou nehodou, vždy privolajte na miesto nehody políciu.
 5. Nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou. To však neplatí ak je takáto zmena nutná z bezpečnostných alebo iných dôvodov. Aby sa rozsah poistnej udalosti nezväčšoval. Pre zdokumentovanie poistnej udalosti zabezpečte dostatočné dôkazy o rozsahu poistnej udalosti šetrením prevedeným políciou alebo použite fotografie, videozáznam, svedectvo tretích osôb.
 6. Neodkladne oznámte vznik poistnej udalosti do poisťovni, telefonicky alebo osobne ktoré treba doložiť aj písomne.
 7. Zo zákona povinnosť bez zbytočného odkladu hlásiť poistnú udalosť s uvedením skutkového stavu týkajúceho sa poistnej udalosti, predložiť príslušné doklady a postupovať v súlade s pokynmi poisťovne. Ohlásiť poistnú udalosť do 15 dní ak vznikla na území SR a do 30 dní ak poistná udalosť vznikla mino SR
Povinné zmluvné poistenie musí byť uzavreté pre všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla, pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje). Povinnosť uzavrieť toto poistenie je daná zákonom č.381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva (lízingová), povinnosť uzavrieť PZP má nájomca.

Internetbanking

Internetbanking je služba elektronického bankovníctva. Pomocou nej si klient môže zaplatiť potrebné účty či poplatky bez toho, aby musel navštíviť pobočku. Jediné, čo potrebuje, je internetové pripojenie a vlastný prístup do svojho internetbankingu. Navyše si môže sledovať stav a pohyby na svojom účte. Konto mu je vytvorené pri zriaďovaní účtu, ak má o takúto službu záujem, alebo si ju dodatočne vybaví.

Platba poistenia cez internetbanking

V rámci platby za poistenie má klient možnosť ihneď po uzatvorení a odoslaní návrhu na poistnú zmluvu poistné na dané poistenie aj uhradiť. V súčasnosti už ide o pomerne často využívaný spôsob platenia nielen za poistenie, ale aj za každodenné bežné platby.

Čo je k platbe potrebné?

K platbe cez internetbanking potrebuje klient údaje o príjemcovi – číslo účtu, variabilný, konštantný či špecifický symbol, ak je udaný a sumu.K dispozícii sú mu aj rôzne nastavenia, ako napr. urýchlenie platby, či odvolateľnosť, či platbu s neskorším dátumom splatnosti a pod. K samotnému zrealizovaniu platby potom dochádza buď prostredníctvom GRID karty, ktoré obsahuje číselné kódy (unikátne pre každého klienta) alebo cez SMS kľúč, ktorý je potrebný mať aktivovaný. Je tak dodržaná bezpečnosť každého prevodu peňazí.

Bankový prevod na pobočke

Kto príliš nedôveruje internetovým službám a najradšej si vybavuje všetko osobne, má k dispozícii bankový prevod priamo na pobočke banky. Ide síce o osobný spôsob platby, vyžaduje oveľa dlhší čas – či už na spracovanie platby alebo aj na samotné vybavenie, keďže to nie je služba aktívna 24 hodín denne.

Postup v banke

Klient príde do pobočky, vypíše príslušné tlačivo na prevod peňazí a odovzdá peniaze. Prevody však medzi bankami trvajú dlhší čas, cca 2 pracovné dni. Pri uzatváraní poistenia preto treba prihliadať na tento fakt, a v prípade nutnosti okamžitého zaplatenia poistného, dať radšej prednosť inej forme.

Platba poštovou poukážkou

Platba poštovou poukážkou je klasická forma, ako uhradiť rôzne druhy poplatkov či účtov. Je však rovnako aj dlhšou, čo sa týka času pripísania na účet príjemcu. Stále je ale veľa klientov, ktorí dávajú takejto forme prednosť.

Postup na pošte

Platba sa uskutočňuje prostredníctvom poštovej poukážky na pobočke pošty. Vyplnenú poštovú poukážku spolu s peniazmi odovzdá klient na pošte. Pošta túto transakciu spracuje a suma je pripísaná na príslušný bankový účet príjemcu. Obmedzením platby poštovou poukážkou je však, že je možná iba pri uzatváraní klasického poistenia, teda nie online poistenia.

Povinné zmluvné poistenie je platné od dátumu, prípadne hodiny, začiatku poistenia, ktorý poistník (držiteľ, vlastník vozidla) uvedie v zmluve PZP. Poistná zmluva na PZP sa zväčša uzatvára na dobu neurčitú, pričom prvé poistné obdobie je jeden tzv. technický rok.

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť :

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobiloti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km),
 • správny poplatok
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Ak je držiteľom firma, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu.
Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla organizácie, ,je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená).

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite),
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.
Vodič každého vozidla, či už sa jedná o automobil, motocykel, prívesný vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktorého držiteľ je podľa zákona povinný uzatvoriť PZP, je povinný pri cestnej kontrole na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení PZP. Doklad o uzatvorení PZP sa považuje BIELA KARTA. ZELENÁ KARTA príde klientovi poštou od poisťovne. Mimo územia SR ako doklad slúži ZELENÁ KARTA. Ak budete riadiť cudzie motorové vozidlo presvedčte sa že máte Osvedčenie o evidencii a doklad o uzatvorení PZP.
Bonus

Zvýhodnenie pre majiteľa vozidla, ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť.

Držiteľ vozidla

Osoba (spoločnosť) zapísaná do technického preukazu

Hraničné poistenie

Vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný uzavrieť s kanceláriou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky. Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky.

Slovenská kancelária poisťovateľov- SKP

• spravuje poistný garančný fond
• vykonáva hraničné poistenie
• zastupuje poistiteľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
• uzaviera dohody s kanceláriami poistiteľov cudzích štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd
• spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
• podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
• vedie register poistenia zodpovednosť

Kategorizácia vozidiel

Na tomto základe sa podľa objemu motora vozidla alebo výkonu motora zapísaného v technickom preukaze vozidla určí, do ktorej skupiny patrí a určí výška platby.

Kontrola poistenia zodpovednosti

Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie.

Limit poistného plnenia

Je najvyššia hranica poistného plnenia poistiteľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.

Motorové vozidlo

Samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.

Malus

Opak bonusu. Využívajú poisťovne v prípade často vyskytujúceho sa plnenia zodpovednosti. Jeho zámerom nie je poškodiť vodiča alebo majiteľa vozidla, ale viesť k zodpovednejšiemu chovaniu sa na cestách a zabrániť zneužívaniu poistenia. Pre prvé tri roky je regulovaný.

Poistiteľom

Je poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve podľa osobitného predpisu, ak podľa tohto povolenia je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti.

Poistencom

Je ten, kto uzavrel s poistiteľom zmluvu o poistení zodpovednosti.

Poisteným

Je ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti povinnosti poisteného Poistený je povinný písomne oznámiť poistiteľovi vznik škodovej udalosti: • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky
• do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

Poistné plnenie

Poistenie sa vzťahuje na každú osobu, ktorá zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Limit poistného plnenia z vecných škôd 1 000 000 EUR a u škôd na zdraví do výšky 5 000 000 EUR.

Poistný garančný fond

Poistný garančný fond sa tvorí z príspevkov poistiteľov.

Zmena poisťovne

Pokiaľ sa klient rozhodne zmeniť poistenie u doterajšej poisťovne, nič mu v tom nebráni. Musí ale dodržať zákonom stanovené výpovedné lehoty.

Zelená karta

Medzinárodné osvedčenie o poistení, ktorým sa preukazujeme v zahraničí. Platí pre krajiny, ktoré sú uvedené vo vyhláške MF.

Výpoveď PZP sa riadi striktne občianskym zákonníkom a ustanoveniami Zákona o povinnom zmluvnom poistení. PZP je možné vypovedať písomnou formou. Pre akceptovanie písomnej výpovede platí, že musí byť doručená do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom (koncom poistného obdobia), ktorým môže byť technický alebo kalendárny rok.

Zákonné dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy:
 • Koniec poistenia PZP pri dobe poistenia na dobu neurčitú- poistník musí vypovedať poistnú zmluvu min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • Do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, vypovedať poistnú zmluvu môžu obidve strany (poisťovňa, poistník)
 • Nezaplatením poistného zo strany poistníka – prvej alebo celej čiastky do 3 mesiacov od jeho splatnosti alebo pri ďalšej čiastke do 1 mesiaca od výzvy na úhradu
 • Pri poistení áut (PZP, Havarijné poistenie) pri vyradení z evidencie, pri predaji vozidla atď.
 • V prípade poistenia zodpovednosti zamestnanca, ide o zmenu zamestnávateľa, či ukončenie pracovného pomeru
 • Pri poistení osôb – cestovné či životné poistenie môže ísť napríklad o úmrtie
 • Pri poistení nehnuteľnosti (DOM a DOMACNOSŤ), ak sa zmení vlastník nehnuteľnosti

Vyradenie starého vozidla z evidencie (vozidlá kategórie M1, N1 a L2)

Orgán Policajného zoru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo vlastník požiada.
Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný orgánu Policajného zboru predložiť a odovzdať:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie (ak sa jedná o potvrdenie vydané v inom členskom štáte ako Česká republika, vyžaduje sa aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • správny poplatok v hodnote 5 €.

UPOZORNENIE
Od 1.1.2014 je vlastník alebo držiteľ vozidla povinný odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom spracovateľovi vozidla.

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie vozidiel

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže od 1. 1. 2014 požiadať aj o vyradenie takého starého vozidla z evidencie vozidiel, ktoré už neexistuje. K hore uvedenému zoznamu predloží držiteľ vozidla pri vyradení vozidla z evidencie namiesto potvrdenia o prevzatí starého vozidla vystaveného spracovateľom,potvrdenie okresného úradu životného prostredia o neexistencii starého vozidla (viď. žiadosť o vydanie potvrdenia na http://www.ersv.sk/ ). Ďalej je vlastník alebo držiteľ vozidla povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom, príp. čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, alebo oznámenie o strate alebo odcudzení tabuľky s evidenčným číslom.

UPOZORNENIE
Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je držiteľ starého vozidla, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel, povinný na okresnom úrade životného prostredia zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume

a) 150 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti,
b) 100 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 rokov do 20 rokov od podania žiadosti,
c) 50 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti.

Vyradenie historického vozidla z evidencie vozidiel

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, ktorému národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA vydal potvrdenie o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu.

Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré je zaradené do muzeálnych zbierok

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, ktorý predloží potvrdenie múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok (viď. § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty).

Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré bolo zaevidované v zahraničí

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte mimo Európskeho spoločenstva, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.

Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel orgánu Policajného zboru potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

Iné dôvody na vyradenie vozidla z evidencie vozidiel

Orgán Policajného zboru rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh orgánu príslušného podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ak sa potvrdí, že vozidlo má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky rozhodol obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.

O vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, ak o to požiada vlastník vozidla.

UPOZORNENIE

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.

Maximálna výška finančnej náhrady závisí od limitu poistného krytia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Základné poistné krytie je 5 mil. €(na zdraví) / 1 mil. €(na majetku) poisťovne majú aj produkty PZP s vyšším krytím. Zvýšený limit krytia na zákonné poistenie odporúčame najmä pre vozidlá, ktoré jazdia veľmi často do zahraničia.

Zelená karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v zahraničí. Chráni Vás vo všetkých štátoch krytých konvenciou Zelenej karty a to:Albánsko, Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Island, Irán, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Macedónsko, Maroko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia, Srbsko a Čierna Hora.Zelená karta je medzinárodne platným dokumentom, ktorý sa niekedy označuje ako pas motorového vozidla. Z toho dôvodu musí mať pre všetky členské štáty jednotný vzor a obsah. V prípade dopravnej nehody a obzvlášť pri väčších škodách bude po Vás táto karta zahraničnou políciou požadovaná.

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je potrebné predložiť:

 • pôvodný držiteľ - žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie),
 • nový držiteľ - žiadosť o zápis svojej osoby (prihlásenie),
 • platný doklad totožnosti (pri odhlásení aj prihlásení),
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (pri odhlásení aj prihlásení),
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Správne poplatky

 • pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku - 16,50 € za jednu tabuľku,
 • zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov - 33 €, t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I,
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie - 165,50 €.