Cestovné poistenie

na cesty

Kalkulačka online je rýchla, jednoduchá a hlavne komfortná možnosť, ako si vyhľadať jednotlivé ponuky poisťovní, porovnať ceny Cestovného poistenia a uzatvoriť toto poistenie cez internet.

 1. Kliknite na pole ONLINE KALKULAČKA alebo obrázok nižšie
 2. vyplnte daní formulár a porovnajte ponuky od poisťovní online.
 3. Pre uzatvorenie zmluvy klinkite na "POISTIŤ"
 4. Uzatvorená zmluva Vám príjde do mailu a vzniká zaplatením.
Image

 

1. Cestovné poistenie

Cestovné poistenie sa v súčasnosti stalo súčasťou a zároveň aj nevyhnutnosťou pri cestovaní do zahraničia aj po Slovensku. Súkromné poistenie dnes poskytujú viaceré poisťovne. Ceny za jednotlivé lekárske ošetrenia a lieky sú v zahraničí niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku. Na Slovensku sa platí zdravotné poistenie, z ktorého sa hradia ošetrenia. V zahraničí pre tieto prípady slúži cestovné poistenie. To zaisťuje všetky reálne výdaje klienta na ošetrenie, hospitalizáciu, liečenie a lieky. Bez cestovného poistenia by si tieto výdaje hradil klient sám. Poistenie, ktoré možno využiť aj na Slovensku, je Poistenie na hory. Toto poistenie chráni aj na Slovenských horách.

2. Pre koho je určené

Cestovné poistenie je vhodné pre kohokoľvek, kto cestuje do zahraničia, či už krátkodobo na nákupy, víkendy, výlety, dovolenky, pracovné cesty alebo dlhodobo, napr.: študijné pobyty au-pair či špeciálne dlhodobé pobyty v zahraničí.

3. Geografické rozloženie

Nech už cestujete do akejkoľvek krajiny, cestovné poistenie je s Vami počas celej doby. Môžete sa poistiť na základe lokality, kde sa budete zdržiavať, kde cestujete alebo si môžete vybrať zo základných geografických skupín:

 • SR
 • Európa
 • Svet

4. Rozdelenie podľa času

Pri cestovnom poistení rozlišujeme obdobie na ktoré sa poistenie uzatvára.

Krátkodobé cestovné poistenie - Pri krátkodobom cestovnom poistení ide o kratšie a jednorazové cesty, ako sú víkendy, nákupy a pod. Pri krátkodobom cestovnom poistení sa dá pripoistiť manuálna práca, športová činnosť a poistenie seniorov.

- Manuálna práca- toto pripoistenie je vhodné pre ľudí, ktorí počas pobytu v zahraničí budú vykonávať manuálnu činnosť. Na manuálnu prácu sa bude vzťahovať poistenie liečebných nákladov a úrazového poistenia

- Šport- toto pripoistenie je vhodné pre ľudí, ktorí budú počas pobytu v zahraničí prevádzkovať športovú činnosť alebo extrémne športy. Na športovú činnosť sa bude vzťahovať poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti

- Senior- pripoistenie je určené pre ľudí, ktorí k začiatku poistenia dovŕšili vek 70 rokov. V tomto pripoistení je možné poistiť všetkých klientov bez obmedzenia veku.

 

Dlhodobé cestovné poistenie - Pri tomto druhu cestovného poistenia sú to naopak pravidelné a časté služobné cesty alebo dlhodobý pobyt v zahraničí.

5. Poistné riziká

Všeobecné

- Pripoistenie liečebných nákladov

V prípade úrazu, akútnej choroby alebo smrti poisteného v zahraničí, kryje toto poistenie náklady na ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu, prepravu do nemocnice, spätnú prepravu pacienta do vlasti (do výšky skutočne vzniknutých nákladov pri neobmedzenom poistnom krytí). Ďalej kryje náklady na ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie, repatriáciu telesných pozostatkov poisteného, ošetrenie zubov, nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok.

- Úrazové poistenie

Z úrazového poistenia v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu vyplatí poisťovateľ oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu a v prípade trvalých následkov úrazu bude poistenému vyplatené také percento z dohodnutej poistnej sumy, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozsahu trvalých následkov úrazu podľa lekárskeho ohodnotenia.

- Poistenie pátrania a záchrany

Poistenie nákladov na technickú pomoc v prípade záchrannej akcie v horách počas pobytu v zahraničí kryje náklady spojené s vyhľadávaním osoby v horskej oblasti (pátranie),vyslobodzovanie osoby a pozemnú alebo leteckú prepravu osoby z miesta vykonania záchrannej činnosti do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou vrátane leteckej, alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

 

- Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu slúži na to, aby poisťovateľ za poistenú osobu uhradil nároky poškodeného na náhradu škody na zdraví alebo na živote, poškodením, zničením alebo stratou veci, prípadne inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti so škodou na zdraví, na živote alebo na veci, ak poistený za škodu podľa platného príslušného právneho predpisu zodpovedá.
Poistený má právo aj na úhradu nákladov na advokáta a nákladov na kauciu (ak je to v ponuke).

- Pripoistenie batožiny

Poistenie batožiny kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu vecí osobnej potreby, ktoré si poistený so sebou vzal do zahraničia, vrátane vecí osobnej potreby (napr. hodinky, technické prístroje, fotografické, filmovacie, video prístroje, počítač, mobilné prístroje, ...), ktoré si poistený v zahraničí zakúpil až do poistnej sumy uvedenej v poistke. Toto poistenie kryje aj náklady na zakúpenie nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou a v prípade zničenia, odcudzenia, poškodenia cestovných dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas) aj náklady na ich zaobstaranie v zahraničí.

- Poistenie storno poplatkov

Predmetom poistenia je zájazd alebo iná cestovná cenina (cestovný lístok na vlak alebo autobus, letenka, lodný lístok, hotelový pobyt a pod.). Poistná udalosť nastane, ak nie je možné nastúpiť na cestu alebo sa cesta musela prerušiť z dôvodu uvedených vo VPP.

 

- Asistenčné služby

Asistenčné služby slúžia na poskytnutie okamžitej telefonickej asistencie v prípade, ak sa poistená osoba v zahraničí ocitne v ťažkej situácii (úraz, choroba, strata a pod.). Asistenčná služba je dostupná nonstop, operátori komunikujú v slovenskom či českom jazyku.

 

- Asistenčné služby nadštandard

Tieto asistenčné služby sú užitočné vtedy, ak poistenému hrozí uväznenie alebo bol vzatý do väzby v zahraničí. Za zahraničie sa na účely tejto časti nepovažuje Slovenská republika a krajina, v ktorej má poistený svoje trvalé bydlisko. Poisťovateľ poskytne pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu, ako aj tlmočníka a zálohu na právneho zástupcu. (ak je to v ponuke).

 

Doplnkové pripoistenia ku krátkodobému cestovnému poisteniu

- Poistenie pre prípad prerušenia cesty, poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu: Poistná udalosť nastane, keď sa príchod poisteného na miesto odchodu dopravného prostriedku preukázateľne oneskorí z nižšie uvedených dôvodov a tým dôjde k zmeškaniu rezervovaného odchodu: úraz alebo dopravná nehoda poisteného, technická porucha použitého verejného dopravného prostriedku a meškanie použitého verejného dopravného prostriedku. Skutkovú podstatu si treba dať potvrdiť v leteckej spoločnosti alebo u príslušného dopravcu.

-Poistenie domácnosti v čase Vašej neprítomnosti: Čaká Vás dovolenka a Vy sa už teraz obávate nepríjemného prekvapenia po návrate v podobe vykradnutého domu, či bytu? Uzatvorte si k cestovnému poisteniu poistenie domácnosti v čase Vašej neprítomnosti a užite si voľné chvíle naplno. Pomôže Vám nielen v prípade vlámania, ale Váš majetok ochráni aj pred živelnými pohromami, poruchami potrubia a nedbanlivými susedmi.

-Poistenie asistencie k Vášmu vozidlu: Ak ste sa rozhodli cestovať vlastným autom, odporúčame uzavrieť si poistenie asistencie k vozidlu. Ide o unikátnu službu, ktorá uľahčí vybavovanie servisu alebo ubytovania v prípade poruchy, či pomôže s transportom auta naspäť na Slovensko. Oplatí sa to aj v prípade, že už havarijné poistenie máte, asistenčné limity sa jednoducho sčítajú.

6. Postup pri poistnej udalosti

1. Kontaktujte asistenčné služby Vašej poisťovne - poradia ako postupovať ďalej. Pomôžu s výberom zdravotníckeho zariadenia, tlmočenia s lekárom, políciou, úradmi a platbou za lekárske ošetrenie resp. hospitalizáciu v nemocnici. Pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste: meno a priezvisko, číslo poistnej zmluvy, telefónne číslo na ktorom je Vás možné kontaktovať. Po oznámení sa asistenčná služba s Vami dohodne na ďalšom postupe

 

2. Vyhľadajte lekársku pomoc - preukážte sa poistnou zmluvou resp. poistnou kartou

3. Postupujte podľa pokynov ošetrujúceho lekára - predpísané lieky, spôsob liečby, ...

4. Vyžiadajte si od lekára všetky potrebné dokumenty - ako sú lekárske správy, vykonané úkony a uhradené platby

5. Po návrate na Slovensko neodkladne nahláste poistnú udalosť - nahláste poisťovni poistnú udalosť

Tipy a rady

 • Po uhradení poplatkov u lekára si vždy vyžiadajte originál potvrdenia o ošetrení s uvedenými diagnózami a dokladmi o zaplatení
 • Ak ste boli hospitalizovaní, bezodkladne kontaktujte asistenčnú službu
 • V prípade dopravnej nehody mimo SR je potrebné k hláseniu poistnej udalosti priložiť policajnú správu
 • Odcudzenie batožiny okamžite nahláste na polícii. Ak došlo k strate v ubytovacom zariadení, vyžiadajte si písomný doklad o vzniku a škode
 • Pri poškodení, zničení, strate a odcudzení batožiny na letisku si vyžiadajte písomný doklad o vzniku a škode (protokol PIR)

7. Čo robiť, keď vznikne škoda

 

Škodu spôsobili mne

Zabezpečte:

 • kontaktné údaje tejto osoby (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo) a názov poisťovne, v ktorej má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vrátane čísla poistnej zmluvy
 • kontaktné údaje ďalších účastníkov nehody a svedkov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo) a ich svedecké výpovede
 • akékoľvek iné dôkazy, napr. fotodokumentáciu stôp v snehu, fotodokumentáciu škody na veciach (zlomené lyže, palice, rozbité lyžiarske okuliare, roztrhnutá bunda a pod.), video, situačný plánik a pod.
 • zápis prevádzkovateľa zjazdovky o nehode (ak sa poistná udalosť odohrala na zjazdovke)

Škodu som spôsobil ja

Zabezpečte:

 • v prípade, že zranený potrebuje lekársku pomoc, počkajte s ním až do príchodu záchranárov alebo polície
 • vždy skontrolujte, či sú správne zdokumentované všetky okolnosti nehody (svedkovia, fotografie, video, situačný plánik a pod.)
 • v prípade, že nerozumiete záznamu v cudzom jazyku, nepodpisujte ho a doplňte svoju verziu výpovede v slovenskom jazyku; trvajte na vydaní kópie záznamu o nehode
 • v prípade, že sa necítite vinní alebo odmietate spoluvinu, vždy trvajte na nahlásení nehody polícii
 • v prípade, že zranenému poskytuje pomoc rodina alebo známi, zostaňte s ním a trvajte na nahlásení nehody polícii
 • informujte poškodeného aj políciu o vašom poistení a dajte im kontakt na Vašu asistenčnú spoločnosť
 • v prípade, že sa musíte od nehody vzdialiť, sám nehodu nahláste na najbližšej policajnej stanici.
 • ešte predtým, ako sa rozhodnete vašu zodpovednosť za škodu uznať, obráťte sa na asistenčnú spoločnosť a konzultujte s ňou danú situáciu.
 • Pamätajte, že spôsobenie zranenia druhej osobe môže byť kvalifikované ako trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a môže byť proti vám zahájené trestné stíhanie. Pokiaľ sa tak stane a máte poistením kryté aj náklady na advokáta a náklady kaucie, požiadajte asistenčnú spoločnosť o zaistenie takejto pomoci na mieste.

Čo robiť po návrate

 • nahláste čo najskôr poistnú udalosť poisťovni
 • starostlivo vyplňte tlačivo Oznámenie škodovej udalosti, skontrolujte najmä správnosť vašich kontaktných údajov a identifikáciu príjemcu poistného plnenia
 • k tlačivu Oznámenie škodovej udalosti priložte všetky doklady, ktoré v súvislosti s touto udalosťou máte. V budúcnosti predložte všetky doklady, ktoré Vám budú doručené alebo o ktoré vás vaša poisťovňa požiada.
 • v prípade úrazu presne popíšte, ako k nemu došlo a čo bolo jeho príčinou
 • v prípade škody na majetku alebo zdraví inej osoby nezabudnite k tlačivuOznámenie škodovej udalosti priložiť policajnú správu, záznam prevádzkovateľa zjazdovky o nehode, výpovede svedkov a fotodokumentáciu
 • ak máte pochybnosti o správnom vyplnení tlačiva, obráťte sa na svoju poisťovňu

8. Spôsob uzatvárania cestovného poistenia

 

V súčasnosti je uzatvorenie cestovného poistenia jednoduché a rýchle. Najpohodlnejším spôsobom je uzatvoriť si cestovné poistenie online. Na našej webovej stránke si jednoducho vyplníte potrebné údaje a naraz si pozriete ponuky všetkých poisťovní bez toho, aby ste si ceny zisťovali na pobočkách.

9. Osobitné cestovné poistenie

 

 • Cestovné poistenie Au-pair: Poistenie Au-pair slúži na ochranu a starostlivosť pri cestách mimo SR. Ak už cestujete za štúdiom, alebo za prácou au-pair, toto poistenie Vám poskytuje ochranu 6 až 12 mesiacov, a to v krajine, ktorú si vyberiete.
 • Skupinové cestovné poistenie: Skupinové poistenie je dobré pre zamestnávateľov a ich zamestnancov pri služobných cestách. Výhodou je, že klient nie je obmedzovaný počtom zahraničných ciest. Pokryje všetky riziká vzniknuté pri zahraničných cestách.
 • Poistenie vodičov: Toto poistenie je užitočné pre vodičov kamiónov, nákladných áut alebo autobusov a ich zamestnávateľov. Územná platnosť je Európa.
 • Účastníkov zájazdu: Je to poistenie, ktoré uzatvára cestovná kancelária pre svojich klientov. Cestujete na zájazd, ktorý organizuje cestovná kancelária? Informujte sa o rozsahu cestovného poistenia, zahrnutého v cene zájazdu, a zvážte aj potrebu individuálneho cestovného poistenia.
 • Poistenie na hory: Poistenie na hory je vhodné pre turistov aktívnych aj rekreačných. Územná platnosť je SR. Môžete si ho uzatvoriť na konkrétny počet dní alebo na rok. Poistiť môžete aj vašich známych zo zahraničia, ktorí dovolenkujú v SR. V tomto poistení si môžete pripoistiť aj riziká pri vykonávaní extrémnych športov ako sú: zjazdové lyžovanie a snowboarding vo voľnom teréne a mimo vyznačených tratí, paragliding, horolezectvo, atď.

 

 

10. Balíky a obmedzenia

 

 • Balíky: Poisťovne poskytujú rôzne kombinácie poistných rizík. Poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby sú spravidla v cestovnom poistení vždy. Ostatné poistné riziká si viete pripoistiť alebo si vybrať konkrétny balík pripoistení.
 • Obmedzenie: Rok je maximálna doba, ktorú klient pri cestovnom poistení nesmie prekročiť. Zväčša je to 45 dní na jedno vycestovanie. Ak klient bude v zahraničí dlhšie ako 45 dní, dá sa doba, o ktorú bude klient v zahraničí dlhšie, predĺžiť v krátkodobom cestovnom poistení na potrebné obdobie.

11. Zľavy

Každá poisťovňa pripravuje pre svojich klientov aj zľavy na poistnom.

Napr. :

 • Pre držiteľov kariet vydaných združením CKM SYTS (ISIC, EURO<26, GO<26, ITIC) sú v ponuke špeciálne balíky poistenia za výhodné ceny.
 • Pre poistencov v jednotlivých poisťovniach. Napr. Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa.
 • Rozšírené krytie v cestovnom poistení pre klientov Tatra banky a.s. (Union poisťovňa a.s.)
kalkulacka

Súvisiace informácie