Povinné informácie zo zákona

zákon

Informácie pre klienta a potenciálneho klienta

INFORMÁCIE PRE KLIENTA A POTENCIÁLNEHO KLIENTA

 

(informácie pre potenciálneho klienta a klienta tvoria neoddeliteľnú prílohu záznamu o potrebách a požiadavkách potenciálneho klienta alebo klienta podľa zákona č. 186/2009 Z.z. finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (v texte ďalej aj „zákon" alebo „ZSFP“)
označenie sprostredkovateľa finančnej služby Samostatný finančný agent
Obchodné meno: x-poistenie, s.r.o.
Sídlo: Budovateľská č. 63, PSČ: 080 01, Prešov
Právní forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 47 428 961
Registrácia v príslušnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 29264/P
Štatutárny orgán: Ing. Peter Podhajecký, konateľ spoločnosti
Identifikácia v registri NBS: 182802
Telefónny kontakt:
Meno kontaktnej osoby:
+421948145886
Ľuboslav Scharinger
Elektronický kontakt: info@x-poistenie.sk
Predmet podnikania: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
Kontrolný a gesčný orgán: Národná banka Slovenska
Adresa ústredia:
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

1. Výkon finančného sprostredkovania

Samostatný finančný agent (v texte ďalej aj „SFA“) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradnej písomnej zmluvy s viacerými poisťovňami. Zoznam poisťovní, s ktorými je SFA v zmluvnou, či obdobnom právnom vzťahu je uvedený na internetovej stránke www.x-poistenie.sk. Uvedený zoznam je oprávnený SFA poskytnúť oprávnenej osobe na základe jej písomnej žiadosti adresovanej do sídla SFA a to vo forme písomnej alebo elektronickej a to len v prípade ak bude uvedená písomná žiadosť obsahovať adresu, na ktorú má byť tento zoznam zaslaný.

2. Vyhlásenie samostatného finančného agenta v zmysle § 33 ZSFP

Samostatný finančný agent vyhlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ako ani na hlasovacích právach osoby, s ktorou SFA uzatvoril zmluvu na základe § 6 zákona. Samostatný finančný agent rovnako vyhlasuje, že žiadna osoba, s ktorou SFA uzatvoril zmluvu na základe § 6 zákona, ani osoby ovládajúce túto osobu, nemajú kvalifikovanú účasť na základom imaní ani na hlasovacích právach SFA. Toto vyhlásenie vydáva v zmysle § 33 ods. 4 ZSFP.

3. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom

Klient, potenciálny klient alebo akákoľvek iná osoba dotknutá (v texte ďalej aj „oprávnená osoba“ a/alebo „sťažovateľ“) postupom SFA pri výkone finančného sprostredkovania má právo v prípade vzniku dôvodného podozrenia z porušenia zákonných ustanovení SFA pri výkone finančného sprostredkovania podať sťažnosť

 • ústne priamo SFA, o čom je tento povinný spísať záznam v dvoch rovnopisoch, každý opatrený podpisom SFA a sťažovateľa, pričom jeden rovnopis ostane sťažovateľovi,
 • písomne na adresu sídla SFA,
 • elektronickými prostriedkami na e-mail: info@x-poistenie.sk
Sťažnosť oprávnenej osoby musí obsahovať:
 • identifikačné údaje osoby sťažovateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska),
 • špecifikáciu produktu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka v rozsahu (označenie druhu, typu, základné informácie),
 • dôvody sťažnosti ,
 • všetky doklady zdôvodňujúce sťažnosť.

V prípade ak sťažnosť neobsahuje zhora uvedené údaje a/alebo prílohy, bude táto vyhodnotená ako neúplná a sťažovateľ bude vyzvaný SFA na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 3 kalendárne dni. Ak sťažovateľ aj po vyzvaní túto nedoplní alebo neodstráni vady sťažnosti, SFA túto odmietne ako nedôvodnú o čom náležite sťažovateľa vyrozumie.

Samostatný finančný agent je povinný začať riešiť príslušnú sťažnosť do 15 dní od doručenia a o výsledku šetrenia informovať klienta písomne alebo mailom do 30 dní od doručenia sťažnosti.

V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže klient podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.

4. Alternatívne možnosti riešenia sporov vzniknuvších zo sprostredkovania finančných služieb

V prípade vzniku sporu zo sprostredkovania finančnej služby sa môže oprávnená osoba mimosúdne dohodnúť na riešení vzniknutého sporu spôsobom podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov alebo podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Tým nie je dotknuté ústavné právo oprávnenej osoby na domáhania sa ochrany svojich práv a právom chránených záujmov na všeobecnom súde podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok..

5. Výšky poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovaním finančnej služby

Uzatvorením zmluvy vzniká klientovi povinnosť na platenie peňažného plnenia, na ktoré sa tento v zmluve zaviazal, a to v dohodnutej výške a v dobe splatnosti.

S uzavretím zmluvy a riadnym zaplatením prvej splátky peňažného plnenia vzniká SFA nárok na odplatu (napr. poskytnutie peňažného plnenia). Odplatou samostatného finančného agenta je v zmysle ZSFP finančná odmena od finančnej inštitúcie - provízia finančného agenta, ktorá je určená v zmluvách o sprostredkovaní alebo obchodnom zastúpení medzi SFA a jednotlivými finančnými inštitúciami.

Klient, ktorému SFA sprostredkoval finančnú službu má právo písomne požiadať SFA o informácie týkajúce sa,

 • výšky odmeny za sprostredkovanie jej poistenia :
 • o neuhrádzaní SFA ani jej zmluvným partnerom žiadnu odplatu za službu,
 • neplatení SFA žiadnych poplatkov, výdavkov, či daní.

6. Informácie o zmluve o poskytnutí finančnej služby

Zmluvou o poskytnutí finančnej služby je dvojstranný právny úkon medzi klientom a finančnou inštitúciou predmetom úpravy ktorej je poskytnutie finančnej služby klientovi, najmä poistná zmluva, zmluva o bežnom účte, úverová zmluva, účastnícka zmluva a zamestnávateľská zmluva.

Finančnou inštitúciou je najmä, nie však výlučne poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, alebo zaisťovňa, banka, pobočka zahraničnej banky, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť, osoba poskytujúca spotrebiteľské úvery, ktorej činnosť si nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska.

Právnymi následkami súvisiacimi s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby sú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, všeobecných poistných, či obchodných podmienok finančnej inštitúcie a ďalšími dokumentmi, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. S uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby vzniká klientovi

 • právo na poistné, či iné peňažné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, či za splnenia v zmluve uvedenej podmienky,
 • povinnosť platenia poistného a/alebo iného peňažného plnenia vo výške a v lehote dohodnutej v zmluve.

7. Ďalšie dôležité informácie súvisiace s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Úprava všetkých podstatných náležitostí zmluvy je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, príslušnej zmluve a poistných, či obchodných podmienkach finančných inštitúcií. Poistná zmluva obsahuje všetky podstatné informácie, najmä:

 • výšku poistnej sumy (pri poistení osôb výšku zaručenej poistnej sumy), limity poistného krytia;
 • výšku poistného, dátum jeho splatnosti, typ poistného (jednorazové alebo bežné poistné);
 • poistnú dobu a poistné obdobie;
 • informáciu o tom, či sa v poistnej zmluve dohodlo, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovne a zároveň akým spôsobom;
 • práva a povinnosti poisťovne, poistníka aj poisteného;
 • výšku odkupnej hodnoty (finančná hodnota, ktorú pri poistení osôb poisťovňa vyplatí poistenému v prípade predčasného ukončenia poistenia).

Uvedené obsahové náležitosti sa obdobne vzťahujú aj na zmluvu o poskytnutí inej finančnej služby, ako je poistenie. Poisťovňa je pri poskytovaní poistných produktov povinná dodržiavať všetky podmienky, ktoré stanovuje zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako tento zákon určuje spôsoby a možnosti ochrany pred zlyhaním poisťovne pri výkone jej činnosti. Orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou poisťovne, je NBS.

Tento dokument bol zverejnený na portáli www.x-poistenie.sk a je platný a účinný odo dňa zverejnenia 01.04.2015

PDF na stiahnutie TU