Povinné zmluvné poistenie

PZP

Kalkulačka online je rýchla, jednoduchá a hlavne komfortná možnosť, ako si vyhľadať jednotlivé ponuky poisťovní, porovnať ceny PZP a uzatvoriť toto poistenie cez internet.

 1. Kliknite na pole ONLINE KALKULAČKA alebo obrázok nižšie
 2. vyplnte daní formulár a porovnajte ponuky od poisťovní online.
 3. Pre uzatvorenie zmluvy klinkite na "POISTIŤ"
 4. Uzatvorená zmluva Vám príjde do mailu a vzniká zaplatením.
Image

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Čo je PZP?

Poistenie PZP alebo Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzatvorenie je zo zákona povinné pre každého motoristu. Cieľom poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví alebo na majetku.Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody spôsobené napríklad na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Na porovnanie - pri havarijnom poistení sa poistné plnenie týka vždy auta poistenca.Zákonné poistenie motorových vozidiel musí byť uzavreté pre všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla, pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje).Povinnosť uzavrieť toto poistenie ukladá zákon o povinnom zmluvnom poistenízodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.381/2001 Zb. z.Zákon o PZP ďalej hovorí, že ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva (lízingová), povinnosť uzavrieť PZP má nájomca. Poistenie áut preto neberte na ľahkú váhu a dbajte na jeho včasné uzatvorenie.

Či máte nové alebo staršie auto, často Vás prekvapí cena za poistenie auta, ktorá je vysoká. Vyskúšajte si na poistenie auta porovnanie, s ktorým zistíte, koľko môžete ušetriť. Poisťovníctvo vo svete a aj na Slovensku prešlo veľkou zmenou a dnes sa už väčšina produktov v poistení, ako sú PZP (Povinné zmluvné poistenie), Havarijné poistenie (ktoré zahŕňa aj poistenie proti krádeži auta) či cestovné poistenie dajú a môžu uzatvoriť cez internet ONLINE. Cena PZP sa v jednotlivých poisťovniach líši a najlacnejšie PZP online by ste museli na stránkach každej z poisťovní hľadať dlho. Vedeli ste, že existuje na povinné zmluvné poistenie kalkulačka, ktorá Vám toto hľadanie uľahčí?

Kalkulačka online je rýchla, jednoduchá a hlavne komfortná možnosť, ako si vyhľadať jednotlivé ponuky poisťovní, porovnať ceny PZP a uzatvoriť toto poistenie cez internet. PZP porovnanie cien Vám bez nutnosti obchádzať poisťovne kvôli ponukám vyberie tú najvýhodnejšiu. Overenie PZP a následne aj výpočet ceny PZP vám pomôže zistiť, kde je pre Vás a vaše auto PZP najlacnejšie.

Uzatvorenie zmluvy

Na uzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenúprevádzkou motorového vozidla je potrebné predložiť doklady potvrdzujúce údaje o:

 • motorovom vozidle
 • poistníkovi, držiteľovi, či vlastníkovi
 • veľký technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla
 • originál zápočtového listu o bezškodovom priebehu z predchádzajúcej poisťovne
 • občiansky preukaz
 • výpis z obchodného registra/ živnostenský list (platí pre podnikateľov a právnické osoby)
Bonus za bezškodový priebeh je zľavou pri uzatvorení poistenia PZP za jazdu bez zavinenej nehody. Pre získanie tejto zľavy poisťovňa zväčša vyžaduje čestné vyhlásenie o bezškodovom priebehu, čo je aj prílohou poistnej zmluvy.

Zákonná poistka na auto a jej poistná zmluva sa zväčša uzatvára na dobu neurčitú, pričom prvé poistné obdobie je jeden tzv. technický rok. Povinné poistenie motorových vozidiel sa teda môže po uplynutí tejto doby meniť.

Výpoveď PZP

Odhlásenie PZP môžete vybaviť osobne na pobočke alebo doručením výpovede poisťovni poštou. Poistenie auta je možné vypovedať písomnou formou. Pre akceptovanie písomnej výpovede platí, že musí byť doručená do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom (koncom poistného obdobia) ktorým môže byť technický alebo kalendárny rok. Ak poistník neukončí zmluvu o PZP výpoveďou a nezaplatí poistné, toto poistenie zanikne z dôvodu nezaplatenia. Dôvodom na zrušenie pzp môže byť napríklad aj vyradenie vozidla z evidencie alebo jeho predaj. Výpoveď poistnej zmluvy PZP (vzor) vám poskytneme priamo na váš e-mail. Vypovedanie PZP tak pre vás bude jednoduchšie.

Biela karta

Biela karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v tuzemsku. Každý vodič je povinný preukázať sa ňou na požiadanie cestnej kontrole. Bielu kartu získava klient aicky po zaplatení poistného ihneď alebo poštou.

Zelená karta

Poistenie vozidiel je však nevyhnutné aj v zahraničí. Najmä počas leta je dôležité aj poistenie auta na dovolenku.Zelená karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v zahraničí. Chráni Vás vo všetkých štátoch krytých konvenciou Zelenej karty a to:

Albánsko, Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bielorusko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Island, Irán, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Macedónsko, Maroko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia, Srbsko a Čierna Hora, Monako, Litva, Moldavsko, Lichtenštajnsko, Republika San Maríno, Rusko, Vatikán

Zelená karta je medzinárodne platným dokumentom, ktorý sa niekedy označuje ako pas motorového vozidla. Z toho dôvodu musí mať pre všetky členské štáty jednotný vzor a obsah. V prípade dopravnej nehody a obzvlášť pri väčších škodách bude od Vás táto karta požadovaná zahraničnou políciou. Nezabudnite si ju teda so sebou vziať aj spolu s dokladom o zaplatení poistky do auta.

Asistenčná karta

Asistenčná karta je dokladom, ktorý jej držiteľa oprávňuje na využívanie asistenčných služieb partnerov poisťovne. Karta ako taká obsahuje najmä pokyny, čo robiť v prípade núdze a všetky potrebné kontakty.

Výška finančného plnenia poisťovne

Maximálna výška finančnej náhrady závisí od limitu poistného krytia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Základné (minimálne) poistné krytie je 5 mil. €(na zdraví) / 1 mil. €(na majetku). Poisťovne majú aj produkty PZP s vyšším krytím. Zvýšený limit krytia na zákonné poistenie odporúčame najmä pre vozidlá, ktoré jazdia veľmi často do zahraničia.

Kontrola PZP na cestách

Vodič každého vozidla, či už ide o automobil, motocykel, prívesný vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktorého držiteľ je podľa zákona povinný uzatvoriť PZP, je povinný pri cestnej kontrole na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení PZP. Za doklad o uzatvorení PZP sa považuje BIELA KARTA. ZELENÁ KARTA príde klientovi poštou od poisťovne.Ak budete riadiť cudzie motorové vozidlo presvedčte sa, že máte Osvedčenie o evidencii a doklad o uzatvorenom PZP.

Platnosť online PZP začína zaplatením poistného na účet poisťovne. Celá komunikácia prebieha cez Váš email. Overenie poistenia auta tak máte priamo vo svojej e-mailovej schránke, kam vám prídu všetky doklady. Online poistenie auta šetrí váš čas aj peniaze. Poistná kalkulačka vypočíta okrem pzp auta aj lacné pzpnaprívesný vozík, dokonca zabezpečuje aj poistenie motorky.Preto neváhajte a uzatvorte si najvýhodnejšie PZP ešte dnes!

Keď vznikne škoda

Ako sa správať v prípade vzniku škody?

 • 1.Zamedzte podľa možností zväčšovaniu rozsahu vzniknutej škody.
 • 2.Pri podozrení, že došlo k trestnému činu v súvislosti s poistnou udalosťou, oznámte túto udalosť polícii.
 • 3. Oznámte polícii každú krádež pri ktorej bola škoda vyššia ako 33,19,-€
 • 4.Ak ide o poistnú udalosť spôsobenú dopravnou nehodou a pokiaľ škoda neprevýši 1,5 násobok väčšej škody podľa Trestného zákona, čo je výška škody 3.990€, políciu privolať nemusíte. Pokiaľ si nie ste istý výškou škody, odporúčame vždy privolať na miesto nehodypolíciu.
 • 5.Nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou. To však neplatí, ak je takáto zmena nutná z bezpečnostných alebo iných dôvodov. Aby sa rozsah poistnej udalosti nezväčšoval. Pre zdokumentovanie poistnej udalosti zabezpečte dostatočné dôkazy o rozsahu poistnej udalosti šetrením prevedeným políciou alebo použite fotografie, videozáznam, svedectvo tretích osôb.
 • 6.Neodkladne oznámte vznik poistnej udalosti poisťovni.
 • 7.Zo zákona máte povinnosť bez zbytočného odkladu hlásiť poistnú udalosť s uvedením skutkového stavu týkajúceho sa poistnej udalosti, predložiť príslušné doklady a postupovať v súlade s pokynmi poisťovne. Okrem toho by ste mali ohlásiť poistnú udalosť do 15 dní, ak vznikla na území SR a do 30 dní, ak poistná udalosť vznikla mimo SR.

Na stránke www.x-poistenie.sk/ sme pre vás pripravili porovnanie pzp aj s možnosťou uzatvoriť si ho online. Nachádza sa tu spomínaná prehľadná pzp kalkulačka s možnosťou vybrať si pre vaše auto to najlepšie PZP. Aj z pohodlia vašej obývačky či kancelárie si tak teraz môžete vybrať najlacnejšie pzp na auto.

kalkulacka

Súvisiace informácie